24 شهریور 1400, چهارشنبه اخبار

24 شهریور 1400, چهارشنبه