12 آبان 1400, چهارشنبه اخبار

12 آبان 1400, چهارشنبه