12 خرداد 1400, چهارشنبه اخبار

12 خرداد 1400, چهارشنبه