17 شهریور 1400, چهارشنبه اخبار

17 شهریور 1400, چهارشنبه