30 تیر 1400, چهارشنبه اخبار

30 تیر 1400, چهارشنبه