12 مرداد 1401, چهارشنبه اخبار

12 مرداد 1401, چهارشنبه