Son dakika haberi | Kredi kartı kullananlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Kredi kartı kullananlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı...

25.9.2020 09:36:00

Kredi kartı kullananlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Son dakika haberi: Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararda, kredi kartları ve banka kartlarında değişiklik yapıldığına yer verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, banka kartları ve kredi kartları hakkında...

'de yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmeliğinde değişlik yapılmasına dair yönetmeliği yayımladı. Yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"bilgi alışverişi ile takas ve mahsup işlemi yapan kuruluşlar" ibaresi"bilgi alışverişi yapan kuruluşlar" şeklinde değiştirilmiştir.

Bir yıldız doğdu: Pedri Küresel piyasalarda Dolar/TL yükselişte Kudüs’teki marketler Fransız mallarının satışını durdurdu

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir."l) Kalıcı veri saklayıcısı: Kart hamilinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

m) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, telefon, faks, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,"MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı"Bilgi alışverişi kuruluşlarının faaliyet izni alması" şeklinde, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bilgi alışverişi kuruluşları faaliyet izni almak üzere Kuruma verecekleri başvuru dilekçelerine;a) Bilgi alışverişi kuruluşunun ana sözleşmesinin,b) Bilgi alışverişi kuruluşu kurulmasından beklenen faydayı analiz eden detaylı fizibilite raporu ile üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilânço ile kâr ve zarar cetvellerinin,

c) Ortaklık, teşkilat ve organizasyon yapısı, teknoloji alt yapısı hakkında ayrıntılı bilgi ve belgeler ile varsa bilgi alışverişi kuruluşu hakkında uluslararası kabul gören derecelendirme şirketleri tarafından hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren raporun, eklenmesi gerekir."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"kart kuruluşu, bilgi alışverişi ile takas ve mahsup işlem kuruluşlarının" ibaresi"kart kuruluşu ile bilgi alışverişi kuruluşunun" şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan"bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının" ibaresi"bilgi alışverişi kuruluşlarının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının" ibaresi"bilgi alışverişi kuruluşlarının" şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan"Bilgi alışveriş ile takas ve mahsuplaşma işlem kuruluşlarının" ibaresi"Bilgi alışverişi kuruluşlarının" şeklinde değiştirilmiştir.

Kılıçdaroğlu 1. Meclis’ten seçim mesajı verdi: Milletin oyundan korkmamak lazım Saymakla bitmedi: 14 kişilik minibüsten 36 yolcu çıktı Bilim Kurulu üyesi: Corona virüsü hastalarında aspirin kullanıyoruz

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan"bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının" ibaresi"bilgi alışverişi kuruluşunun" şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan"Kart kuruluşlarının, bilgi alışveriş ile takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının" ibaresi"Kart kuruluşları ile bilgi alışverişi kuruluşlarının" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan"Kart kuruluşları ile bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının" ibaresi"Kart kuruluşları ile bilgi alışverişi kuruluşlarının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan"Bilgi alışverişi ile takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının" ibaresi"Bilgi alışverişi kuruluşlarının" şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan"Kart kuruluşları, bilgi alışveriş ile takas ve mahsuplaşma kuruluşlarında" ibaresi"Kart kuruluşları ile bilgi alışverişi kuruluşlarında" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Üye işyerleri ile anlaşma yapma faaliyeti izni alan kuruluşların, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında bankalar dışındaki diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarından biri olması halinde bu kuruluşlar tarafından ek-5'te yer alan bilgiler her hesap dönemini takip eden Nisan ayının on beşinci gününe kadar Kuruma gönderilir."

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının birinci cümlesi ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."(1) Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenir. Sözleşmenin kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, açık, sade, anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde olması ve bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile kart hamiline ve varsa kefiline verilmesi zorunludur."

"Kart teslimi sırasında veya kart tahsisini müteakip teslimden öncehamillerine aşağıda yer alan hususlarda kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirme yapılması zorunludur:""Kart teslimi sırasında veya kart tahsisini müteakip teslimden önce

hamillerine aşağıda yer alan hususlarda kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgi verilmesi zorunludur:"MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."(1) Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya kendisiyle sözleşme ilişkisi kurulmayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremez, basılı kartı hamilin adresine göndermek veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını bildirmek de dahil olmak üzere herhangi bir yöntemle teslim edemezler."

Korkutan açıklama! Vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Diyanet İşleri Başkanlığı: Bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı Yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."(1) Kart çıkaran kuruluşlar,kredi kartıalmak isteyen kişilerin yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile 27 nci madde uyarınca kurulacak bilgi alışverişi şirketlerinden temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmek zorundadır. Kurul tarafından Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 47 nci maddesi uyarınca belirlenen tutardaki limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi, kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir. Kart çıkaran kuruluşların, müşterileri hakkında müşterinin kredi ödeme performansı, varlık ve yükümlülükleri, sosyal statüsü, eğitim düzeyi, yaşı ve benzeri ödeme gücünün değerlendirilmesinde etkili olabilecek hususlara ilişkin alacakları beyan ve temin edecekleri belgeler çerçevesinde yapacağı değerlendirmeler ilgili kuruluşça yapılacak teyit niteliğini taşır. Kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi ve rehin sözleşmesi yapılması şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edebilir."

"(3) İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamaz. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti Kurul tarafından Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 47 nci maddesi uyarınca belirlenen tutarı geçemez. Bu fıkrada yer alan sınırlamalar, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden karşılığı tahsis edilen kredi kartı limitlerinde uygulanmaz."

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan"Kart kuruluşları, bilgi alışveriş ile takas ve mahsuplaşma kuruluşları" ibaresi"Kart kuruluşları ile bilgi alışverişi kuruluşları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26/A maddesinin başlığı"Bilgi alışverişi kuruluşlarının iç kontrol sistemleri" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan"Bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşları" ibaresi"Bilgi alışverişi kuruluşları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26/B maddesinin beşinci fıkrasında yer alan"Bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşları" ibaresi"Bilgi alışverişi kuruluşları" şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26/C maddesinin başlığı"Bilgi alışverişi kuruluşlarının risk yönetimi sistemleri" şeklinde, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kuruluşlar, faaliyetlerinden kaynaklanan, hizmet verdikleri kuruluşların risk değerlendirme sürecine zarar verebilecek risklerin yönetilmesi için yazılı politika ve uygulama usullerini belirlerler."MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26/Ç maddesinin başlığı"Bilgi alışverişi kuruluşlarında iç denetim sistemi" şeklinde, birinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan"Bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşları" ibareleri"Bilgi alışverişi kuruluşları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı"Bilgi alışverişi" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 27/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir."(9) Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşun anlaşma yaptığı üye işyerinin, 6493 sayılı Kanuna tabi ödeme veya elektronik para kuruluşu olması ve bu kuruluşun üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan temin ettiği POS'ları 6493 sayılı Kanun hükümleri kapsamında alt işyerlerine kullandırması durumunda; bu kuruluşlarca POS'un kullandırıldığı alt işyerinin, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşa ticaret unvanı ve vergi kimlik veya vatandaşlık numarası ile birlikte bildirilmesi ve bu kapsamdaki tüm işlemlerde ilgili alt işyerlerini münferit olarak tanımlamaya yarayacak referans numarasının kullanılması suretiyle söz konusu alt işyerleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerin POS'u temin eden üye işyeri anlaşması yapan kuruluş tarafından işlem bazında takip edilebilmesine imkân sağlanması zorunludur. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar bu zorunluluğu yerine getirmeyen kuruluşlar ile üye işyeri anlaşması yapamaz ve bu kuruluşlara POS temin edemez. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlarca bu fıkra kapsamında temin edilen üye işyerlerinin alt işyerlerine ilişkin bilgiler, pazarlama ve benzeri amaçlarla kullanılamaz."

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı"Uygulanmayacak hükümler" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Devamını oku: Sabah Gazetesi »

'Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak' dedi. - Anadolu Ajansı

SON DAKİKA HABERİ: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi (Hüseyin Bağ kimdir?)SON DAKİKA HABERİ: Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildiği açıklandı. Çanakkale üniversitesinde eşine departman açan dekan . yök yönetim kuruluna atarlar şimdi onu.. Çok geç çook.

Son dakika: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildiEşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildiği açıklandı.

Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı!Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. 24 Eylül - Koronavirüs Tablosu Müslüman olsaydık yalan konuşanlar ceza alırdı. Kimin ceza vereceğini sorma aklını kullan. bilgisayara programi girmisler, her gun arti 30 eksi 20 ayni rakami print edip edip millete sunuyorlar. Merak ettigim, yiyen var mi bunu?

Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 üniversiteye rektör atandıSon Dakika Flaş Haberler - Gaziantep Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve ve Toros Üniversitesi'ne rektör atandı.

Son dakika.. 31'inci kez intihar girişiminde bulunduSon Dakika Flaş Haberler - Son dakika haberleri.. Konya'daki alışveriş merkezinde intihar girişiminde bulunan Mehmet H. (33), yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından polis tarafından ikna edildi. Mehmet E.'nin daha önce 30 kez intihara teşebbüs ettiği, ihtiyaç sahibi olduğunu belirterek bu yöntemle para ve... Eee bırakın artık adamı. Fenerli olabilir

Son dakika... ABD'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 926 ölümDünya Haberleri - ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 926 artarak 205 bin 503'e çıktı.