โควิด-19, ไวรัสโคโรน่า, Covid-19, ม.เกษตร, คปก., สถานีวิจัยลพบุรี

โควิด-19, ไวรัสโคโรน่า

'ธรรมนัส' เห็นชอบคปก. ให้ม.เกษตรฯ สร้างสถานีวิจัยลพบุรี เยียวยาเกษตรกร

'ธรรมนัส' นั่งหัวโต๊ะประธานประชุม คปก. พร้อมมีมติอนญาตให้ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อสร้างสถานีวิจัยลพบุรี พร้อมเน้นย้ำเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

10/4/2563 11:54:00

'ธรรมนัส' อนญาตให้ ม.เกษตร ศาสตร์ ก่อสร้าง สถานีวิจัยลพบุรี เพื่อใช้ค้นคว้าวิจัยพืชไร่ พืชสวน และปศุสัตว์ ให้บริการทางวิชาการ การเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อ นศ.และเกษตรกรจะมีแหล่งให้ความรู้

'ธรรมนัส' นั่งหัวโต๊ะประธานประชุม คปก. พร้อมมีมติอนญาตให้ ม.เกษตร ศาสตร์ ก่อสร้าง สถานีวิจัยลพบุรี พร้อมเน้นย้ำเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

SHARE"ธรรมนัส" นั่งหัวโต๊ะประธานประชุม คปก. พร้อมมีมติอนญาตให้ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อสร้างสถานีวิจัยลพบุรี พร้อมเน้นย้ำเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19เมื่อวันที่ 10 เม.ย.63 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ที่สั่งให้สิ้นสิทธิการทำเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากมีการลักลอบขุดตักดินหรือทรายออกนอกแปลงที่ดิน จนเป็นเหตุให้ที่ดินเสื่อมสภาพความเหมาะแก่การประกอบเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบ คปก.

เป๊ก ผลิตโชคทวงบัลลังก์เจ้าพ่อเทรนด์ทวิตฯ เหมา 3 อันดับแรก ผลชันสูตรอิสระชี้ จอร์จ ฟลอยด์ ขาดอากาศตาย แย้งผลตรวจทางการ วันนี้ของครูอารยา หลังเลิกซื้อหวยมา 3 ปี มีเงินเก็บสร้างบ้านกว่า 3 ล้าน (คลิป)

สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างสถานีวิจัยลพบุรี สังกัดศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ค้นคว้าวิจัยพืชไร่ พืชสวน และปศุสัตว์ ให้บริการทางวิชาการ การเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงเป็นสถานที่สำหรับฝึกงานนิสิต คปก. พิจารณาแล้วว่าเป็นกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ คปก. ที่กำหนดไว้ และอยู่ในอำนาจของ คปก. จึงเห็นควรอนุญาตให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างสถานีวิจัยลพบุรีได้ รวมเนื้อที่ 975 ไร่

นอกจากนั้น ยังมีการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างวัดหนองปรือกันยาง ในที่ดิน ส.ป.ก.แปลงเลขที่ 36 และแปลงเลขที่ 50 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 2. การขออนุญาตใช้ที่ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตรเพื่อสร้างวัดป่าเขาน้อย สำหรับใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โครงการพุทธอุทยานแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและพุทธศาสนา ในแปลงเลขที่ 7 และแปลงเลขที่ 8 โดยตั้งอยู่ที่ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

3. วัดเขาศาลาตุลฐานะจาโร ขออนุญาตใช้ที่ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาและการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในที่ดิน ส.ป.ก.เลขที่ 25 และแปลงเลขที่ 26 ตั้งอยู่ที่ ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ และ 4. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำย้อย ขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมอาคารประกอบ ในที่ดิน ส.ป.ก. แปลงที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นอกจากนั้น ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการดูแลและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ Covid-19 รวมถึงเรื่องการให้ความสำคัญกับโครงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคเกษตรและการส่งเสริมการตลาดนำการผลิตและการเชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรสามารถอยู่รอดได้ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ส.ป.ก.มีมาตรการดูแลและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งให้เกษตรกรยื่นคำร้อง ณ ส.ป.ก.จังหวัด จากนั้น ส.ป.ก.จังหวัดจะรับคำร้องและรวบรวมหลักฐาน และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด คือ มาตรการลดภาระหนี้สินของเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม (สัญญายังไม่สิ้นสุด) และยังมีหนี้ค้างชำระ 1. การผ่อนผันการชำระเงินกู้รายงวด 2. การขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้ 3. การผ่อนผันการจัดเก็บค่าเช่าซื้อที่ดิน 4. การขยายเวลาการจัดเก็บค่าเช่าซื้อที่ดิน 5. การลดหรืองดเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินรายงวดได้ไม่เกิน 1 ปี และ 6. การลดหรือยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และมาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ ให้การสนับสนุนเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการของกระทรวงการคลังที่ได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยาให้กับประชาชน แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ และผู้ประกอบการ ระยะที่ 1 - 2 และสถาบันการเงินอื่น

ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอ คณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) พิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19). อ่านเพิ่มเติม: Thairath_News »

พอจะกู้เงิน แต่ละกระทรวง เริ่มหาโครงการทำ คิดสิ่ๆๆๆ ว่าด้วยการวิจัย เรามีข้อมูลการกระทำก่อนหน้านี้ของคุณ วิจัยแป้งมัน ทําไมไม่ได้5พัน เมื่อ 22 ม.ค. 2020 ลูกจ้างชั่วคราวกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศ ร่ำไห้ ถูกเลิกจ้าง ตัดเงินเดือน 50% เนื่องจากไม่มีงบประมาณ หลังจากกรมวิชาการเกษตรถูกตัดงบ ปี 63 กว่า 600 ล้านบาท

คิดค้นสูตรแป้งมันใหม่ เพิ่มยอด วิจัย...แป้งมัน

ใหม่ ดาวิกา ลิปซิงค์เป็น ลีน่าจัง อินเนอร์แรงเหมือนต้นฉบับเป๊ะ!บอกเลยว่าคลิปนี้ต้องถึงลีน่าจัง ใหม่ดาวิกา ข่าวบันเทิง ข่าวจริง สปริงนิวส์ Springnew

‘เต๋อ-ใหม่’ อุดหนุนขนมแฟนคลับ ก่อนนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์-ผู้ป่วยใน รพ. - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWSเต๋อ-ฉันทวิชช์ และ ใหม่-ดาวิกา ร่วมกันอุดหนุนขนมและสินค้าต่างๆ จากร้านของพี่ๆ น้องๆแฟนคลับที่ติดตามตนอยู่ แล้วนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS

ประเด็นข่าวรอบวัน 8 เม.ย.63 - 'ธรรมนัส' แจ้งความถูกปลอมทวิตเตอร์ - คุณภาพอากาศเชียงใหม่ยังแย่ - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWSคุณภาพอากาศเชียงใหม่ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ แม้จะคงมีฝุ่นควันสะสมอยู่บ้าง เนื่องด้วยสภาพอากาศยังไม่มีการไหลเวียนของกระแสลมในช่วงเช้า แต่ในช่วงบ่ายจะดีขึ้นจนเห็นดอยสุเทพได้อย่างชัดเจนขึ - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS

'เฉลิมชัย' ห่วงใยตำรวจมอบแมสก์ สนับสนุนการทำงานให้ สตช.ป้องกันโควิด'เฉลิมชัย' ห่วงใยตำรวจ นำคณะทำงานกระทรวงเกษตรฯ เข้ามอบหน้ากากอนามัย 2 หมื่นชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใส่ป้องกัน โควิด-19

แฟนๆ จัดเต็ม วันเกิดปีที่ 24 ของ “ฟลุ้ค ณธัช” อลังการ | daradaily ปังไม่หยุด! “วิน เมธวิน” ปลื้มสุดแฟนคลับติดตามไอจีทะลุ 3 ล้าน | daradaily หวีดเสียงหลง “โอห์ม” ขอเป็นคนแรกที่ให้เค้ก “ฟลุ้ค” | daradaily แฟนคลับ “ออฟ-กัน” คิดถึงหนักมาก! ครบรอบ 1 ปี “ทฤษฎีจีบเธอ” | daradaily ขลังจริง “แบมแบม” ให้เลข รอบนี้ใครตาดีรับทรัพย์! | daradaily #แบมแบมของขลัง มาอีกแล้ว ออกตรงๆ 24 เลขอายุเกาหลี แบมแบม ตรวจลอตเตอรรี่ ผลสลาก งวดล่าสุด 1 มิ.ย. 63 | ไทยรัฐออนไลน์ สธ. เผยคนไทยเริ่มการ์ดตก หลังผ่อนปรนระยะ 3 ใส่หน้ากากอนามัยลดลงเหลือ 84% ​​​​​​​เช็กด่วน! 10 อันดับ IG เพิ่มสูงสุด พ.ค. “คั่นกู” มาครบ! “เตนล์ NCT” ติดโผด้วย | daradaily สาวนักบุญสมองตาย บริจาคอวัยวะช่วยผู้ป่วยรายอื่นได้ 4 คน : คมชัดลึกออนไลน์ กานต์ เหนื่อยใจ เสก โลโซ ดื้อมากไม่ยอมไปหาหมอ จนเกือบเสี่ยงต่อชีวิต