Nationtv, อุทธรณ์คดีนักการเมือง, ยกฟ้อง, ทักษิณ

Nationtv, อุทธรณ์คดีนักการเมือง

อุทธรณ์คดีนักการเมือง ยกฟ้องทักษิณ

อุทธรณ์คดีนักการเมือง ยกฟ้องทักษิณ #NationTV

22.11.2019

อุทธรณ์คดีนักการเมือง ยกฟ้อง ทักษิณ NationTV

วันนี้ เวลา ๑๑ นาฬิกา ศาลฎีกาอ่านคําพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) คดีหมายเลขดําที่ อม.อธ. ๔/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ อม.อธ. ๖/๒๕๖๒ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ โจทก์ นาย ทักษิณ หรือพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร จําเลย เรื่อง ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จําเลยเป็นผู้ริเริ่ม ผลักดัน สั่งการ และเป็นตัวการร่วม รวมถึงไม่ทักท้วง การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อเปลี่ยนจากวาระเพื่อทราบเป็นวาระเพื่อพิจารณามีผลให้กระทรวงการคลัง เข้าเป็นผู้บริหารแผนของทีพีไอ โดยมีเจตนาครอบงํากิจการของทีพีไอกับเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง นั้น ข้อเท็จจริงได้ความเพียงว่าจําเลยเชิญตัวแทนของเจ้าหนี้ และผู้บริหารของทีพีไอเข้าหารือที่บ้านพิษณุโลก เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของทีพีไอและการตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่เท่านั้น แต่ที่ประชุมเจ้าหนี้มิได้เลือก กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผนตามข้อเสนอของจําเลย หลังจากนั้นจําเลยก็ไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องกับเหตุในคดีนี้ อีก ทั้งต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งไม่ตั้งบริษัทบริหารแผนไทย จํากัด เป็นผู้บริหารแผนตามมติที่ประชุม เจ้าหนี้ โดยเห็นควรขอให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผนหากกระทรวงการคลังยินยอม

เมื่อไม่ปรากฏว่าจําเลยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารแผนฟื้นฟูกิจการของทีพีไอ หรือการ บริหารกิจการ หรือเข้าไปรับโอนถือครองหุ้นของทีพีไอ จึงรับฟังไม่ได้ว่าการเสนอชื่อคณะผู้บริหารแผนของ จําเลยเป็นการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง สําหรับข้ออ้างที่ว่าการขายหุ้นเพิ่มทุนของที่พีไอให้แก่หน่วยงานในกํากับ ดูแลของกระทรวงการคลังและศาลฎีกามีคําพิพากษาให้กระทรวงการคลังคืนเงินค่าจ้างบริษัทซินเนอจี โซลูชั่น

อ่านเพิ่มเติม: NationTV22

ศาลยกฟ้อง​ แต่...... กลับบ่ได้​ 🙄🙄🙄 กลับมาได้หรือเปล่า 😂 ไม่ผิดก็คือไม่ผิดไม่เป็นไรครับ เราต้องเคารพคำตัดสินของศาล ครับ คดีเล็ก รอฟ้องคดีใหญ่ ทักษิณคนเดียวดิ้นกันทั้งประเทศ โคตรกระจอกไทยแลนด์ ซะงั้น 🙄🙄🙄

เขียนความคิดเห็น

Thank you for your comment.
Please try again later.

ข่าวล่าสุด

ข่าว

22 พฤศจิกายน 2562, ศุกร์ ข่าว

ข่าวก่อนหน้านี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ ใช้นโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาติ ของ สมช.

ข่าวถัดไป

เบลล่า สุดปลื้ม หลังแม่ค้านำภาพไปปลุกเสกบูชาค้าขาย