สทนช.เร่งแก้น้ำท่วม 2 จังหวัดอีสาน ยโสธร-อุบล ซ่อมพนัง-สร้างแก้มลิง

สทนช.เร่งแก้น้ำท่วม 2 จังหวัดอีสาน 'ยโสธร-อุบล' ซ่อมพนัง-สร้างแก้มลิง

11.9.2019

สทนช.เร่งแก้น้ำท่วม 2 จังหวัดอีสาน 'ยโสธร-อุบล' ซ่อมพนัง-สร้างแก้มลิง

ครม. ไฟเขียวอนุมัติงบกลางปี62 วงเงิน 261 ล้าน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 12 จังหวัดภาคเหนือ ด้าน สทนช.เร่งหน่วยงานแก้ท่วมระยะเร่งด่วน 2 จังหวัดอีสาน ยโสธร-อุบล ภายใต้งบปี62 ต่อเนื่องปี63 ซ่อมพนัง-สร้างแก้มลิงเก็บน้ำลดการระบายทิ้ง พร้อมเร่งเดินหน้าโครงการศึกษาแก้วิกฤติท่วมถาวรระดับลุ่มน้ำชี-มูล

0 0 ครม. ไฟเขียวอนุมัติงบกลางปี62 วงเงิน 261 ล้าน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 12 จังหวัดภาคเหนือ ด้าน สทนช.เร่งหน่วยงานแก้ท่วมระยะเร่งด่วน 2 จังหวัดอีสาน"ยโสธร-อุบล" ภายใต้งบปี62 ต่อเนื่องปี63 ซ่อมพนัง-สร้างแก้มลิงเก็บน้ำลดการระบายทิ้ง พร้อมเร่งเดินหน้าโครงการศึกษาแก้วิกฤติท่วมถาวรระดับลุ่มน้ำชี-มูล นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางปี 2562 วงเงิน 261 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ตามที่ สทนช. เสนอ โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใน 12 จังหวัด ได้แก่ จ.กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุโขทัย และ อุตรดิตถ์ โดยโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการ มีจำนวนทั้งสิ้น 78 โครงการ สามารถเพิ่มแหล่งเก็บกักได้ 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 41,100 ไร่ สามารถลดผลกระทบได้ 17,328 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 34,300 ครัวเรือน ประกอบด้วยโครงการพัฒนาแก้มลิง ปรับปรุง/ซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และขุดลอกแหล่งน้ำ ดำเนินการโดย กรมชลประทาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ ในระยะเร่งด่วน 1-2 เดือนนี้ได้ นอกจากการเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว จากการลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำใน จ.ยโสธร และ จ.อุบลราชธานีเมื่อวานที่ผ่านมา (9 ก.ย.62) นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีข้อสั่งการให้ สทนช.ประสานหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่เร่งรัดการบริหารจัดการน้ำทั้งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังโดยเร่งด่วน รวมถึงการพิจารณาแผนงาน โครงการที่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่ท่วมไปเก็บกักในแหล่งน้ำต่างๆ ใกล้เคียงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคต ไม่เพียงการระบายทิ้งอย่างเดียว ขณะเดียวกัน แหล่งเก็บน้ำทุกแห่งต้องพิจารณาปรับลดการระบายน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้มากที่สุดเนื่องจากการติดตามสถานการณ์ฝนระยะ 7 วันนี้ภาคเหนือตอนบน และตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนเริ่มลดลง ทั้งนี้ สทนช.จะมีการพิจารณาแผนงานโครงการในพื้นที่ 2 จังหวัดที่ยังประสบปัญหาอุทกภัยขณะนี้เป็นกรณีเร่งด่วน ทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วในปี 2562 เช่น เขื่อนป้องกันตลิ่ง ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมความมั่นคงพนังกั้นน้ำ อาคารบังคับน้ำ รวม 11 โครงการ ซึ่งดำเนินการโดยกรมชลประทาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 5 โครงการ รวมถึงหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนงานที่จำเป็นเร่งด่วน สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 63 ใน 2 จังหวัด รวม 88 โครงการ แบ่งเป็น จ.ยโสธร 30 โครงการ อุบลราชธานี 58 โครงการ งบประมาณ 1,900 ล้านบาท ประกอบด้วย การทำแก้มลิง ขุดลอกสระ,คลอง,ห้วย การพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ พนังกั้นน้ำ/คันกั้นน้ำ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 95,000 ไร่ รับน้ำได้เพิ่มขึ้น 3.6 ล้าน ลบ.ม. "นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดยโสธร และอุบลราชธานี ทั้งการเร่งระบายในพื้นที่ที่น้ำท่วมเพื่อลดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยยังคงมีมวลน้ำจาก ม ชี - ลำน้ำยัง ลำน้ำเซบาย ไหลลงสู่แม่น้ำมูลตอนล่างที่ราบมากกว่า ประกอบกับ ยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำมูลตอนกลาง ไหลลงตอนล่าง ในเวลาเดียวกัน ทำให้น้ำในลำน้ำมูลตอนล่างสูงขึ้น จึงต้องเร่งการระบายน้ำโดยการสูบน้ำ-ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำให้ลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาปรับแผนการระบายน้ำ คาดว่ามีน้ำค้างทุ่งประมาณ 10,000 ล้าน ลบ.ม.โดยคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 20 วันจากเดิมประมาณ 30 วัน ภายใต้เงื่อนไขว่าไม่มีปริมาณฝนตกมาเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาการผันน้ำ จูงน้ำ ไปยังแหล่งเก็บกักเดิม หรือใหม่ การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การเชื่อมโยงแหล่งน้ำ โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซึ่ง สทนช.ได้ประสานหน่วยเกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน หน่วยทหารพัฒนา เร่งสำรวจความพร้อมศักยภาพของแหล่งน้ำในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อดึงน้ำส่วนเกินจากฝนที่ตกลงมาเก็บไว้ใช้ โดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตรให้มากที่สุด ขณะที่แผนระยะกลาง และระยะยาว สทนช.จะเร่งขับเคลื่อนโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำชีล่าง-เซบาย-เซบก และลุ่มน้ำมูลล่าง งบประมาณปี63 วงเงิน 45 ล้านบาท ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบโครงการแล้วเมื่อ 24 ก.ค.61" นายสมเกียรติ กล่าว "ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่" เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV แชร์ อ่านเพิ่มเติม: NationTV22

เกาหลีใต้ออกมาตรการฉุกเฉินคุมโควิด-19 หลังพบหญิงวัย 61 แพร่เชื้อไปแล้วกว่า 37 รายพิษโควิด - 19 ประกาศเลื่อนแฟนมีตติ้งหนุ่ม หวัง จั่วเฉิง ปรมาจารย์ลัทธิมาร

'ธนาธร'ประกาศตั้ง'คณะอนาคตใหม่' ต่อสู้ทางการเมืองหลายพรรคการเมืองให้กำลังใจ อนาคตใหม่ หลังถูกยุบ

บิ๊กตู่ โพสต์ขอ ปชช.เคารพในคำตัดสินศาล ชี้ยังมีกลไกอื่นตรวจสอบ รบ.ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่เกินชิ้นละ 2 บาท

'อนาคตใหม่' แถลงหลังถูกยุบพรรค ประกาศตั้งคณะเดินหน้าทางการเมืองชาวนายโสธรทุกข์หนัก น้ำท่วมนาข้าวเสียหายกว่า 4 แสนไร่รองผู้ว่าฯยโสธร บินสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย เผย 9 อำเภอถูกน้ำท่วมหนัก พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 4 แสนไร่ ประชาชนเกือบ 5 หมื่นคนเดือดร้อน

นายกฯ ลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วม เร่งหา-แผนช่วย อีสานวิกฤติหนัก น้ำมูลเอ่อทะลัก! (คลิป)ข่าวหน้า1 “บิ๊กตู่” ยกคณะดูน้ำท่วม เล็งหามาตรการช่วยเพิ่มตามกฎหมาย แม่น้ำมูลยังวิกฤติระดับน้ำเพิ่มขึ้น ทะลักเข้าศูนย์อพยพ ชาวบ้านต้องย้ายหนีน้ำรอบ 2 โง่ กว่า ควาย อย่าง ประยุทธ์ ไม่มีปัญญาแก้ไขอะไรได้หรอก มันอยู่มากี่ปีแล้ว เจอน้ำท่วม,น้ำแล้งมากี่ครั้งแล้ว ถ้ามันมีปัญญาแก้ได้หละก็ มันแก้ได้ไปนานแล้ว ท่านนายกน่าจะสร้างเขื่อนกั้นน้ำทุกจังหวัด กักไว้ ขายน้ำกันเอง ไม่พอใจ ปล่อยน้ำให้ท่วม เป็นอีกวิธีที่ทำกับสนามบินสุวรรณภูมิ

งานเข้าเจ้าสาวขาเลาะ! ตร.จ่อเรียกสอบกุเรื่องโดนรถทัวร์จับตัว โป๊ะแตกหนีเที่ยวกทม.(คลิป)งานเข้าเจ้าสาวขาเลาะ! ตร.จ่อเรียกสอบกุเรื่องโดนรถทัวร์จับตัว โป๊ะแตกหนีเที่ยวกทม. จากกรณี น.ส.อุบล อายุ 52 ปี พานายสันติ คำบุญยอ คู่หมั้น น.ส.แววตา อายุ 30 ปีลูกสาว เข้าแจ้งตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อให้ติดตามหาตัว น.ส.แววตา หลังหายตัวไปขณะนั่งรถทัวร์เดินทางไปหานายสันติ ที่จ.กาฬสินธุ์ อีช้างยิ้ม

น้ำท่วมอีสาน-เหนือปี 62 รวมดับแล้ว 28 ศพ หวั่นแม่น้ำมูลเพิ่มสูง ชาวอุบลฯต้องอพยพรอบ 2กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. สรุปพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก - พิจิตร - อำนาจเจริญ - ยโสธร - อุบลราชธานี - ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ ตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3 แสนครัวเรือน เสียชีวิต 28 ราย ทั้งจ อีสัส อย่าไปเชียงใหม่เลยนะยุติแล้ว! ตำรวจเลิกทำคดี จ่านิว ถูกรุมตีโหด แจงเหตุหาตัวคนร้ายไม่ได้

เหนียวแน่นเสมอ “ทีมพีรญา” 4 ปีแล้วนะ | daradaily

สลด เสี่ยเต็นท์รถเครียดหนี้สินนับสิบล้าน ซดยาพิษ-รมควันตายยกครัว 5 ศพ พร้อมหมาอีก 6 ตัว

ลุ้น! ศาล รธน. อ่านคำตัดสินคดียุบ-ไม่ยุบ อนาคตใหม่ ปมกู้เงิน - แกนนำรวมตัวรอฟังคำพิพากษาที่พรรค ขณะผู้สนับสนุนเข้าให้กำลังใจคึกคัก

ศาล รธน. วินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมเงินกู้ 191 ล้าน พร้อมตัดสิทธิ์ กก.บห. พรรค 10 ปี!

รวบแล้ว 2 สาวมือไว ฉกกระเป๋าแบรนด์เนม-ทรัพย์สินรวมนับแสนบาท ขณะเจ้าของนั่งทานข้าวในห้างดัง

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ์ทางการเมือง กก.บห. 10 ปี

เขียนความคิดเห็น

Thank you for your comment.
Please try again later.

ข่าวล่าสุด

ข่าว

11 กันยายน 2562, พุธ ข่าว

ข่าวก่อนหน้านี้

สคบ.ตรวจบันไดเลื่อน มาบุญครอง แนะนำติดเซฟตี้บรัช

ข่าวถัดไป

อุทยานทับลาน ตั้งกรงดักหมีควายปล่อยคืนป่าลึก
เกาหลีใต้ออกมาตรการฉุกเฉินคุมโควิด-19 หลังพบหญิงวัย 61 แพร่เชื้อไปแล้วกว่า 37 ราย พิษโควิด - 19 ประกาศเลื่อนแฟนมีตติ้งหนุ่ม หวัง จั่วเฉิง ปรมาจารย์ลัทธิมาร 'ธนาธร'ประกาศตั้ง'คณะอนาคตใหม่' ต่อสู้ทางการเมือง หลายพรรคการเมืองให้กำลังใจ อนาคตใหม่ หลังถูกยุบ บิ๊กตู่ โพสต์ขอ ปชช.เคารพในคำตัดสินศาล ชี้ยังมีกลไกอื่นตรวจสอบ รบ. ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่เกินชิ้นละ 2 บาท 'อนาคตใหม่' แถลงหลังถูกยุบพรรค ประกาศตั้งคณะเดินหน้าทางการเมือง ตร.ออกโรงเตือนกองเชียร์ “อนาคตใหม่” อย่าทำสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย ผู้สนับสนุนรวมตัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ / พบคนไทยบนเรือสำราญญี่ปุ่นติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย / เร่งคุมเพลิงไหม้กากอ้อย ในโรงงานน้ำตาล 'อียู' มองยุบ 'อนาคตใหม่' ไม่สอดคล้องฟื้นฟูประชาธิปไตย แนะเปิดกว้าง เปิดห้องปฏิบัติการโควิด-19 เผยขั้นตอนการตรวจสุดแม่นยำเชื่อถือได้ 100% ก.พาณิชย์สั่งห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยเด็ดขาด เว้นประเทศเพื่อนขอความช่วยเหลือ
ยุติแล้ว! ตำรวจเลิกทำคดี จ่านิว ถูกรุมตีโหด แจงเหตุหาตัวคนร้ายไม่ได้ เหนียวแน่นเสมอ “ทีมพีรญา” 4 ปีแล้วนะ | daradaily สลด เสี่ยเต็นท์รถเครียดหนี้สินนับสิบล้าน ซดยาพิษ-รมควันตายยกครัว 5 ศพ พร้อมหมาอีก 6 ตัว ลุ้น! ศาล รธน. อ่านคำตัดสินคดียุบ-ไม่ยุบ อนาคตใหม่ ปมกู้เงิน - แกนนำรวมตัวรอฟังคำพิพากษาที่พรรค ขณะผู้สนับสนุนเข้าให้กำลังใจคึกคัก ศาล รธน. วินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมเงินกู้ 191 ล้าน พร้อมตัดสิทธิ์ กก.บห. พรรค 10 ปี! รวบแล้ว 2 สาวมือไว ฉกกระเป๋าแบรนด์เนม-ทรัพย์สินรวมนับแสนบาท ขณะเจ้าของนั่งทานข้าวในห้างดัง ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ์ทางการเมือง กก.บห. 10 ปี พ่อพาลูก 7 ขวบ แจ้งความถูก รุ่นพี่ 3 คน ลวงไปล่วงละเมิด ร.ร.ปิดข่าวกลัวเสียชื่อ ซ้ำแม่ ด.ญ.เรียกค่าเสียหายก่อนหอบเงินหนีไปกับผัวใหม่ ร้อนระอุ! แฮชแท็ก #Saveอนาคตใหม่ อันดับ 1 ในทวิตเตอร์ หลังศาลวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ พบ 3 คนไทยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บนเรือ “ไดมอนด์ ปรินเซส” ผดส.เรือ ไดมอนด์ ปรินเซส ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตแล้ว 2 ราย - เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 53 ราย Breaking News : ยุบพรรคอนาคตใหม่-เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกก.บห.10ปี