อนาคตใหม่

อนาคตใหม่

ราชกิจจาฯแพร่คำวินิจฉัยศาลรธน. ‘อนาคตใหม่’ ไม่ล้มล้างการปกครองฯ

ราชกิจจาฯแพร่คำวินิจฉัยศาลรธน. 'อนาคตใหม่' ไม่ล้มล้างการปกครองฯ #อนาคตใหม่ #ข่าวจริง #สปริงนิวส์ #Springnews

15.2.2020

ราชกิจจาฯแพร่คำวินิจฉัยศาลรธน. ' อนาคตใหม่ ' ไม่ล้มล้างการปกครองฯ อนาคตใหม่ ข่าวจริง สปริงนิวส์ Springnews

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ระหว่าง นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง พรรค อนาคตใหม่ ที่ ๑ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ ๒ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ ๓ และคณะกรรมการบริหารพรรค อนาคตใหม่ ที่ ๔ ผู้ถูกร้อง

กรณี นายณฐพร โตประยูร ผู้รอง ยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ สาระสําคัญตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้อง สรุปได้ดังนี้ ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ ๑ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ ๒ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ ๓ และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ ๔ ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ โดยผู้ถูกร้องทั้งสี่กระทําการ ดังนี้ ๑. เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดจดทะเบียนจัดตั้งพรรคผูถูกรองที่๑ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ ซึ่งมีผู้ถูกร้องที่ ๒ เป็นหัวหน้าพรรคผู้ถูกร้องที่ ๓ เป็นเลขาธิการพรรค และผู้ถูกร้องที่๔ เป็นคณะกรรมการบริหารพรรค ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ผู้ถูกร้องที่ ๑ ได้เสนอข้อบังคับพรรคในหลายข้อที่มีถ้อยคําว่า”หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ” แต่ไม่มีถ้อยคําว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ซึ่งแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่น แสดงให้เห็นว่าข้อบังคับพรรคผู้ถูกร้องที่ ๑ ไม่มีข้อความส่วนใดที่ยอมรับถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งข้อบังคับพรรคดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิด พฤติการณ์ และการกระทําของผู้ถูกร้องที่ ๒ และผู้ถูกร้องที่ ๓ ที่แสดงความคิดเห็นปรากฏตามสื่อมวลชนและสาธารณชนที่ผ่านมา เช่น กรณีที่ผู้ถูกร้องที่๒ เป็นนายทุนของเว็บไซต์ และนิตยสารฟ้าเดียวกัน การให้สัมภาษณ์นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจําวันที่ ๑๖- ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓เกี่ยวกับการสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และการพบปะนิสิตนักศึกษาและประชาชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยประกาศจะทําภารกิจของคณะราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๕ ให้สําเร็จ กรณีที่ผู้ถูกร้องที่ ๓ ได้แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในงานเสวนา เรื่อง เสรีภาพนิสิตนักศึกษาในพระปรมาภิไธยที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้เสวนาในหัวข้อเรื่อง การเมือง ความยุติธรรมสถาบันกษัตริย์เป็นต้น ดังนั้น ข้อบังคับพรรคผู้ถูกร้องที่ ๑ จึงไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) ที่บัญญัติให้ข้อบังคับของพรรคการเมืองต้องไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ การกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสี่จึงมีเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ๒. นโยบายพรรค ผู้ถูกร้องที่ ๑ ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕ (๓) เนื่องจากการแถลงนโยบายพรรคผู้ถูกร้องที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้ถูกร้องที่ ๓ ได้แสดงความคิดเห็นให้ลงนามสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรม ว่าด้วยธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายพรรค ผู้ถูกร้องที่ ๑ ข้อ ๗ (๑) วรรคสอง ที่กําหนดว่า “… ตลอดจนดําเนินการ และอนุวัตการตามข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งหลายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ” แสดงให้เห็นถึงเจตนา ของผู้ถูกร้องที่ ๓ ที่อยากให้มีการลงนามเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ต้องการลดบทบาท ของพระมหากษัตริย์ อีกทั้งนโยบายพรรคผู้ถูกร้องที่ ๑ ข้อ ๗ (๑) วรรคหนึ่ง ที่กําหนดว่า “พรรคอนาคตใหม่มุ่งแก้ปรับปรุงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และสถาบันการเมืองทั้งหลายให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน TAGS อ่านเพิ่มเติม: SpringNews

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปลดล้มละลายนามสกุลดัง “จงสุทธนามณี”เปิดโพสต์สุดท้าย พนักงานสาวร้านเสริมความงามถูกยิงดับ พึ่งโพสต์ใบหย่าสามี

เปิด จม. คนร้าย ยิงกลางห้าง “ไม่ต้องตามจับ ขอเก็บชู้เสร็จ เดี๋ยวจบชีวิตเอง”ทรูมูฟ เอช ขออภัยเครือข่ายล่ม แจงเหตุซอฟต์แวร์ระบบสื่อสารทำงานผิดปกติ

เตรียมออกหมายจับอดีตสามี อุกอาจควงปืนบุกยิง พนง.สาวคลินิกในห้างย่านพญาไททรูล่ม! เผยเป็นผลมาจากการทดสอบสัญญาณ 5G

'แม่หน่อย'สั่งซักฟอกคอร์รัปชั่นอย่าให้จบในสภา ต้องตามดำเนินคดีเพื่อประชาชนเดี๋ยวๆ กรูจะหาข้อหาใหม่ให้ รอแป๊บ555 Kimmamong ไม่น่าภูมิใจมากเพราะมันคือเรื่องที่ถูกต้องแล้วเหมือนพวกเราชินกับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมในประเทศนี้.. คิดต่าง ศาลกลัวบานปลาย ไม่ยุบดีกว่า แบบนี้เขาบอกว่าศาลตัดสินยุติธรรม ถ้าไม่โดนใจก็จะบอกว่าศาลไม่ยุติธรรม เป็นเช่นนี้ร่ำไป สรุปว่า ศาล ท่านตัดสินได้ยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นหากคำ วินิจฉัย ในคดีต่อไปหากท่านตัดสินไม่ถูกใน fc ก็ขอร้องว่าช่วยกลับมาดูคดีที่ศาลท่านตัดสินแล้ว พรรคอนาคตใหม่ เคยได้ประโยชน์หรือพ้นผิดบ้าง สรุปง่ายๆ คือทุกๆ คนต่องเคารพกฎหมายครับ เงินกู้พรรค กฎหมาย ยุบพรรค ศาลรัฐธรรมนูญ

เล่นเรื่องนี้ไม่ได้. ก็ต้องเล่นเรื่องอื่น. ถ้ายุบไม่ได้ ก็แค่เล่นละครให้มาขึ้นศาลเอาสนุก แต่ล้มล้างอำนาจทหารในการรัฐประหาร จึงมีไว้ไม่ได้ ระหว่าง อนคม. กับประยุทถวายสัตย์ไม่ครบ คุณคิดว่าฝั่งไหนเข้าข่ายมากกว่ากัน....? อย่างน้อยก็มีข่าวดีๆให้ชื่นใจบ้าง 👍🏻👍🏻👍🏻

ข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ การช่วยเหลือชาวบ้าน ให้มีน้ำใช้ในยามฤดูแล้ง ที่ อบต.ธารละหลอด จ.นครราชสีมาข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ การช่วยเหลือชาวบ้าน ให้มีน้ำใช้ในยามฤดูแล้ง ที่ อบต.ธารละหลอด จ.นครราชสีมา ครอบครัวข่าว3

ราชกิจจาฯแพร่คำวินิจฉัยศาลรธน. อนาคตใหม่ ไม่ล้มล้างการปกครองฯเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ระหว่าง นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง พรรค อนาคตใหม่ ที่ ๑ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ ๒ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ ๓ และคณะกรรมการบริหารพรรค อนาคตใหม่ ที่ ๔ ผู้ถูกร้อง เพื่อให้ดูดี

อนาคตใหม่ ตั้งข้อสังเกต หลังพบพิรุธคดีเงินกู้โฆษก อนาคตใหม่ แถลง​กรณีศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องของพรรค อนาคตใหม่ ที่ขอให้ศาลเปิดไต่สวน คดียุบพรรคกรณีเงินกู้ 191 ล้าน แต่ขยายวันให้พยานส่งคำชี้แจงจากสิ้นสุดวันนี้เป็นภายใน 17 ก.พ.นี้ แต่วันวินิจฉัยยังเป็นวันที่21ก.พ.63 ดังเดิม กกต.ต้องติดคุก

ประธานกกต.เมินอนค.ฟ้องกลับ ทุกอย่างทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่ที่บิดพริ้วกลั่นแกล้ง เพื่อช่วยเผด็จการ อ ช ม หน้าด้าน ไอสัส

กกต. ลุยฟ้องอาญาอนาคตใหม่ปมกู้เงิน 191 ล้าน ไม่กังวลถูกฟ้องกลับประธาน กกต. ไม่กังวลที่ถูกฟ้องกลับ เพราะสามารถฟ้องร้องได้หากไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของ กกต แต่ยืนยัน ทุกอย่างเป็นการดำเนินการตามหน้าที่ อนาคตใหม่ หยุดบ้างเถิดครับ แต่หลักมันต้องทำด้วย ความระมัดระวัง ต้องทำด้วยความถูกต้องและครบถ้วนไง ไม่ใช่ทำไปลวกๆ หยาบๆ สั่วๆ ย่อมจะมีความผิดหรือไม่? ชั้นเสื่อมกับเทอตั้งแต่ลืมเครื่องคิดเลข คำนวนสูตรมั่วๆแล้วอะ คือมันหลายเรื่องมากทไปอะ เลยสับสนว่าหน้าที่กกตคืออะไรกันแน่

“ธนาธร” จัด 16 ขุนพลปฏิบัติการ “พินอคคิโอ” อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล อนาคตใหม่ จะดึงจมูกของรัฐบาลชุดนี้ออกมาผ่าน ส.ส.ของพรรค 16 คน ภายใต้ปฏิบัติการพินอคคิโอ อภิปรายไม่ไว้วางใจ ประชุมสภา โม้ตลอด อ่อน ลากออกมาให้ประชาชนเห็น จัดมันเลยคะ รัฐบาลประยุทธ์กำลังจะทำให้ คนไทยเหมือนกบในน้ำร้อนด่วน! เกิดเหตุยิงอุกอาจ กลางห้าง ล่าสุด เสียชีวิต 1 เจ็บ 1

​​​​​​​ฮาทุกปี กองทัพ GMMTV รวมตัว Outing จัดเต็มสุด | daradaily

อินเตอร์สุด! รวม 6 ลุค “เป๊ก” การันตีหล่อจนนุชes ต้องเทใจให้ | daradaily

ยิงกลางห้าง ฝีมืออดีตแฟน กระสุนเข้าจุดสำคัญ พนักงานคลินิกความงามดับ

เตรียมปิดฉาก ยุติการขาย-ผลิต 'เชฟโรเลต' ในไทยภายในปี 2563

เกิดเหตุ ยิงอุกอาจกลางห้างเซ็นจูรี่พลาซ่า ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้

ไฟไหม้ภูกระดึง คาดเสียหายหนักกว่า​ 2 พันไร่​ ล่าสุด คุมเพลิงได้แล้ว

เขียนความคิดเห็น

Thank you for your comment.
Please try again later.

ข่าวล่าสุด

ข่าว

15 กุมภาพันธ์ 2563, เสาร์ ข่าว

ข่าวก่อนหน้านี้

การเมืองไวรัส 'ฮุน เซน' เซียนเหยียบเมฆ

ข่าวถัดไป

ราชกิจจาฯ ประกาศ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คนนามสกุลดัง “อุไรรัตน์”
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปลดล้มละลายนามสกุลดัง “จงสุทธนามณี” เปิดโพสต์สุดท้าย พนักงานสาวร้านเสริมความงามถูกยิงดับ พึ่งโพสต์ใบหย่าสามี เปิด จม. คนร้าย ยิงกลางห้าง “ไม่ต้องตามจับ ขอเก็บชู้เสร็จ เดี๋ยวจบชีวิตเอง” ทรูมูฟ เอช ขออภัยเครือข่ายล่ม แจงเหตุซอฟต์แวร์ระบบสื่อสารทำงานผิดปกติ เตรียมออกหมายจับอดีตสามี อุกอาจควงปืนบุกยิง พนง.สาวคลินิกในห้างย่านพญาไท ทรูล่ม! เผยเป็นผลมาจากการทดสอบสัญญาณ 5G 'แม่หน่อย'สั่งซักฟอกคอร์รัปชั่นอย่าให้จบในสภา ต้องตามดำเนินคดีเพื่อประชาชน หนุ่มยิงกลางห้างใส่อดีตเมีย ทิ้งจม.บอกตร.จะไม่ยิงใครนอกจาก ผู้ชายคนใหม่ จม.แผ่นที่ 4 ของหนุ่มยิงกลางห้างใส่อดีตเมีย เขียนบอกใคร หาคนดีๆ มาดูแล HSBC ตั้งเป้าลดพนักงาน 3.5 หมื่นคนทั่วโลก เพื่อฟื้นฟูกิจการจากวิกฤตการเงินโลก โรงพยาบาลตำรวจ ขอรับบริจาคด่วน “เลือดกรุ๊ปโอ” เหตุอยู่ในภาวะวิกฤติ เคาะค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์โคราช 4 ล้อ 240 บาท ตลอดสาย
ด่วน! เกิดเหตุยิงอุกอาจ กลางห้าง ล่าสุด เสียชีวิต 1 เจ็บ 1 ​​​​​​​ฮาทุกปี กองทัพ GMMTV รวมตัว Outing จัดเต็มสุด | daradaily อินเตอร์สุด! รวม 6 ลุค “เป๊ก” การันตีหล่อจนนุชes ต้องเทใจให้ | daradaily ยิงกลางห้าง ฝีมืออดีตแฟน กระสุนเข้าจุดสำคัญ พนักงานคลินิกความงามดับ เตรียมปิดฉาก ยุติการขาย-ผลิต 'เชฟโรเลต' ในไทยภายในปี 2563 เกิดเหตุ ยิงอุกอาจกลางห้างเซ็นจูรี่พลาซ่า ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ ไฟไหม้ภูกระดึง คาดเสียหายหนักกว่า​ 2 พันไร่​ ล่าสุด คุมเพลิงได้แล้ว แฟนคลับเดือด!! ทวงคืนเธียเตอร์ ให้สาวBNK48 หลัง Iam ให้ The Brothers School of Gentlemen ใช้สถานที่ พยานได้ยินเสียงปืน ดังติดกันหลายนัด ยิงกลางห้างเซ็นจูรี่พลาซ่า ดับแล้ว ไฟไหม้ภูกระดึง สู้ 20 ชั่วโมง วอด 3.4 พันไร่ มากสุดรอบ 20 ปี แฟนคลับรุกทวงเธียเตอร์คืน BNK48 หลังภาพรายการดังมาใช้สถานที่ เหล่าทัพ ถก คุมสื่อออนไลน์ เล็งใช้มาตรการยึดทรัพย์ โซเชียลทำผิดก.ม.