غنی: اعضای سازمان ملل برای تامین صلح به افغانستان کمک کنند

Redirecting to full article in 0 second(s)...