بازگشت شب‌های رقص و موسیقی به بغداد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

مصطفی اوسامه، جوانی بیست و یک ساله و یکی دیگر از حاضران در جشن جای این نوع کنسرت ها و به خصوص موسیقی و رقص الکترونیک را در برنامه های تلویزیونی کشورش خالی می بیند و می گوید از توصیف خوشحالی و بیان احساسات برای دیدن این نوع رویداد در کشورش عاجز است.