آلمان از «تاخیر» ایران در از سرگیری مذاکرات وین ابراز ناخرسندی کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

تاکنون شش دور از مذاکرات وین برگزار شده است و آخرین دور این گفتگوها روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) پایان یافت.