اعتراف با خودرو؛ راه حل کشیشان برای مؤمنان در ایام قرنطینه

Redirecting to full article in 5 second(s)...

پارچه‌نوشته بزرگی را نیز روی کلیسا نصب کرده و روی آن نوشته است: اعتراف با خودرو.