کرونا در پرو؛ خروج شهروندان از خانه‌ها برای تامین مخارج زندگی

Redirecting to full article in 5 second(s)...

تعداد زیاد مراجعه به بیمارستان‌ها در پرو باعث شده است که نظام درمانی این کشور قادر به کنترل وضعیت در مراکز درمانی نباشد.