توییت فارسی ترامپ خطاب به رهبران ایران: معترضان خود را نكشيد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

\u00ab\u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0646 \u062a\u0627\u0643\u0646\u0648\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0643\u0634\u062a\u0647 \u064a\u0627 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u0648 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0646\u0638\u0627\u0631\u0647 \u06af\u0631 \u0627\u0633\u062a. \u0645\u0647\u0645\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u060c \u0627\u064a\u0627\u0644\u0627\u062a \u0645\u062a\u062d\u062f\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0631\u0647 \u06af\u0631 \u0627\u0633\u062a.\u00bb\n