Ak Parti, Tbmm, Torba Teklif

Ak Parti, Tbmm

Torba teklif TBMM'de

Torba teklif TBMM'de

17.5.2019

Torba teklif TBMM 'de

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. - Anadolu Ajansı

) Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük tarafından MTA adına yeni ruhsatlar düzenlenebilecek. AK Parti Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi , TBMM Başkanlığı na sunuldu. Teklifle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacak. İstanbul'da, İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, diş hekimliği fakültesi, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, spor bilimleri fakültesi, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak. Teklifle, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'na yeni maddeler ekleniyor. Buna göre, Anayasa'da yer alan emredici normların gereğinin yerine getirilmesini ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda kamu yayıncılık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kurumda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele verilecek disiplin cezaları, disiplin işlemlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar, görevden uzaklaştırma, cezaları verecek disiplin amirleri ile ilgili konular yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda, kurumda, Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulması öngörülüyor. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra genel müdür tarafından, işten çıkarma cezası genel müdürün bu yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, genel müdür on beş gün içinde başka bir disiplin cezası verebilecek. Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı verilecek. Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler on yıl boyunca Kurum içinde müdür ve emsali ek göstergedeki yönetici kadroları ile daha yüksek ek göstergeli yönetici kadrolarına atanamayacaklar. Maden Kanunu'nda değişiklik MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük tarafından MTA adına yeni ruhsatlar düzenlenebilecek. Teklifle, kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin sözleşmelerde mevzuat değişikliği nedeniyle meydana gelen maliyet artışlarının tamamının (fiyat farkı olarak) ödenmesi yerine, maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilmesi, destek tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının değişiminin de dikkate alınması ve maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde, Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmeler için Kamu İhale Kurumunun teklif usulünün kaldırılması öngörülüyor. Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda değişiklik yapan kanunla, devlet hakkı oranlarına ilişkin olarak bu kanunda yapılan değişiklikler 2018 yılı devlet hakkı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarında uygulanmayacak. 28 Şubat 2019 tarihinden önce MTA tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları ile bildirilen madenler için bu maddenin yayımından itibaren 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, MTA'ya buluculuk hakkı verilecek. Teklif, Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin sağlanması, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit imkanlara sahip olması amacıyla da düzenleme yapıyor. Kırıkkale'nin “Bahşili” ilçesinin ismi, “Bahşılı” olarak değiştirilecek. Tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürünler için Kooperatifler Kanunu, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ve Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulan kooperatif ve birlikler ile üretici örgütlerinden gerçekleştirdikleri tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürün alımları, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü cezaları 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası verilmeyecek, kesilmiş cezalar da tebliğ edilmeyecek. AK Parti'li milletvekillerince hazırlanan"torba kanun" teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi ile uygulamada yeknesaklığın sağlanması adına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda da düzenleme yapılacak. Buna göre, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden, petrol, doğalgaz, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların birbirlerini engellemesi; jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri yapılamaz hale gelmesi; yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, kamu yararı açısından yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek üzere ilgili bakanlığın uygun görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilecek. Bakanlık tarafından alınan bu kararlar, kamu yararı kararı yerine geçecek. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın ruhsattan taksir edilmesine veya ruhsatın iptal edilmesine de Bakanlık tarafından karar verilecek. Bakanlık veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yapılacak tetkik ve incelemeler için gerekli yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşılanacak. Ayrıca Bakanlık veya Genel Müdürlük kararı ile faaliyeti kısıtlanan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri yapanın veya yatırım sahibinin yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilecek. Yatırım çakışması işlemleri nedeniyle Bakanlıkça veya Genel Müdürlükçe herhangi bir sebeple ödenmek zorunda kalınan tutar, lehine karar verilen tarafa rücu edilecek. Teklifin yasalaşmasıyla Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan yerlerde Bakanlık tarafından alınacak kamu yararı kararı gereği enerji üretimine öncelik tanınması halinde, ilgili turizm merkezi ya da kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kesilen cezalar iade edilecek Kanun teklifiyle 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezası verilmeyecek. İdari para cezası kesilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş kişilerden tahsilat yapılmayacak, varsa yapılan itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Bu konudaki yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Tahsilatlardan, varsa yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Aynı zamanda bu cezalar kapsamında, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek. AB İşleri uzmanlarına Dışişleri Bakanlığı için geçiş hakkı Teklifle, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu haline getirilen AB Başkanlığındaki Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan nitelikli ve yetişmiş personele bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçiş hakkı tanınacak. Bu düzenleme uyarınca Dışişleri Bakanlığına geçiş yapmak isteyen Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcıları yalnızca tek bir sınav için yazılı olarak talepte bulunabilecek. Sınav, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlık tarafından yapılacak. 9 yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar ise meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girecek. Teklifle ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarının naklen atama yapabilmesi, atanacak personelin hangi kadro ve pozisyonlardan seçileceği, atama şartları ile atanacağı kadro ve pozisyonları, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterilecek. Maddenin gerekçesinde,"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte gerçekleştirilen düzenlemeler neticesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin genişlemesi ve çeşitlenmesi veya yeni birimlerin oluşturulması, kurumlarımızda yetişmiş personel ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacın kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kariyer uzman, müfettiş, denetmen, denetçi gibi kamu hizmetine özel yarışma sınavı ile kabul edilen personelin, kurumlar arasında naklen atanması suretiyle giderilmesi amaçlanmaktadır." denildi. 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin adı"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirilecek. Kararnamenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile iş birliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlamaya ilişkin 8. maddesinde, uygulamada çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Devamını oku: ANADOLU AJANSI

Vatandaşa faydalı bişey varmı diye baktım yokkk

Meclis bu hafta Kapadokya için mesai yapacakMeclis, bu hafta Kapadokya'nın farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi görüşmeleri için mesai yapacak. Off çok yorulacak garipler yazık... çok önemli konu neyse ki ramazan açlığa alışıyor millet En önemli konumuz bu hatta başka konumuz yok ki. Alım gücü çok yüksek enflasyon hızla düşüyor işsiz insan neredeyse yok tecavüzler çocuk istismarları ülkemde yok cezaevleri bomboş koyacak adam bulamıyoruz kapatıyoruz... Halkın milletin sorunlarıyla ilgili o kadar yasa dururken bunu mu görüşecekler? Sözde YeniAskerlikSistemi ilk konulardan birisiydi.Bu halk keriz değil,Sayın RTErdogan ‘ın dediği gibi “ Bu halk size cevabını sandıkta verir “ Siyaset değil umut tüccarlığı yapıyorlar ama artık yok

AK Parti'den köprü cezaları için kanun teklifiAK Parti, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarının affı için TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi sundu.

TBMM araştırma komisyonuna üye seçimi Kararı Resmi Gazete'deTürkiye Büyük Millet Meclisi’nin ( TBMM ), down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarına yönelik kurulan araştırma komisyonuna üye seçimi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

CHP: Emeklilere aylık 600 TL kira, yıllık 2000 TL ısınma yardımı yapılsınCHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’den emeklileri mutlu edecek kanun teklifi geldi. Ömer Fethi Gürer, hazırladığı Kanun Teklifinde aylık 600 TL kira, yıllık 2000 TL de ısınma yardımı yapılmasını önerdi. 😂🤣 eyyy cehape kaşınma... CHP ÖNCE ŞİŞLİ BEŞİKTAŞ AVCILAR BELEDİYESİN DE ÇALIŞAN GARİBAN İŞÇİLERİN MAAŞINI ÖDESİN. KENDİ BELEDİYELERİN DE ASGARİ ÜCRETİ 2.200 TL YAPSIN BU SÖYLEDİKLERİNİ İCRA ETSİN. LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ CHP DEN BİZZAT İCRAAT BEKLERİZ Götlerini kaldırmayın şu emeklilerin aq

TBMM kararı Resmi Gazete'deDown sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmii Gazete'de yer aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan YSK açıklaması! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''YSK da şüphesiz eleştirilebilir. Kararları, gerekçeleri eleştirilebilir. Fakat yargıçların hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum'' dedi.

İşte sanatçılara saldıran 'senatör'ün TBMM karnesi!'Emir erlerim’ mesajıyla yaptığı paylaşım ve ‘Senatör’ yazılı kartviziti ile tepki çekmiş, son olarak da Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıları hedef gösteren ''Yazıklar olsun nankörler! Bu ülkeyi yaklaşık yirmi yıldır yöneten Recep Tayyip Erdoğan sayesinde her biriniz milyonersiniz' ifadeleriyle gündeme gelmişti. İşte AKP Milletvekili Sofuoğlu'nun yasama faaliyetleri! Malum kitlenin özeti gibi adam 😁 Gerçek kariyer çok yönlü donanım gerektirir.Para ve çevre ile alınan makamlar tarihte iz bırakmaz. Bunlar gibi saygısız terbiyesiz ahlaksız tipleri nasıl sokabiliyoruz o meclise sizi partisine alanin allah belasını versin otursa bak hemde bizim meclisimizde

İşte, sanatçılara “nankör” diyen Kenan Sofuoğlu’nun TBMM karnesiİşte, sanatçılara “nankör” diyen Kenan Sofuoğlu’nun TBMM karnesi Burdur CHP Milletvekili Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker, Tweeter hesabından, İmamoğlu'na destek veren sanatçıları eleştiren AKP'li Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'na '10 aydır vekil olup da ne yaptın' göndermesinde bulundu. Ah Gılışdar Bir zamanların hakan şükür ü Esas nankör kendisidir; tek helal işi olmayan kel cıbır azması İslam haini birinin yanında saf tutarak ALLAH a karşı nankörlük yapmıştır tıpkı kelin tüm destekleyenleri gibi! Unutulmasın kurtuluşa erecek olanlar ALLAH ın tarafında olanlardır.

TBMM Başkanı Şentop'tan Anneler Günü mesajıAnneler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Bütün annelerin bu müstesna gününü en samimi hislerimle kutluyorum' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Anneler Günü mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bütün annelerin bu müstesna gününü en samimi hislerimle kutluyorum. Temennim, şahsım da dahil anneleri sağ ve yanı başlarında olan bütün evlatlar için Anneler Gününün bu nimetin kıymetini bilmeye vesile olmasıdır. ifadesini kullandı. fetö okulunda okutup oglunu calıntı soru larla sınav larda birinci yapmak nası birsey acaba ona bir sorun Tipe bak arkadas yedim yedim yedimm dior

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Anneler Günü' mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü anneler vardır. Bu anlamda anne, yalnızca evlâdını yetiştiren değil, aynı zamanda geleceği inşa edendir dedi. Az ye'Yüzde 45 Galatasaray, yüzde 40 Trabzonspor'

Ersun Yanal istifa etti

Maç Merkezi | NTVSpor.net

Mustafa Cengiz: İktisat derslerinde okutulması gereken bir galibiyet

Diego Lugano kılık değiştirdi, derbiyi taraftarlarla izledi

SON DAKİKA HABERİ: Akhisar'da 4,8'lik deprem

Fenerbahçeli taraftarlar takım otobüsüne saldırdı

Yorum Yaz

Thank you for your comment.
Please try again later.

Son Haberler

Haberler

18 Mayıs 2019, Cumartesi Haberler

Önceki haber

'Muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerden ayrılmasında yarar var'

Sonraki haber

Sağlık çalışanları 112 ekibini darp etti
Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 18. galibiyet (Rekora ortak oldu) Liverpool geriden geldi, yine kazandı DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı, seçimlere katılma yeterliliğindeki partilerin liderleriyle buluşmalı Hakkari'de 'özel harekat' doğal afetlerde hayat kurtaracak Ağrı'da jandarmanın 2019 yılında yaptığı operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirildi New York borsası sert düşüşle kapandı İtirafçı astsubay FETÖ'nün 'mahrem abileri'nin baskısını anlattı İdlib'de ılımlı muhalifler stratejik önemdeki Neyrab köyünü aldı Çiğ deniz ürünü yiyen kadın mürekkep balığından hamile kaldı Eskişehir'de 'nişan atma' cinayeti Van'daki depremde yaralanan 42 kişinin tedavisi tamamlandı İtalya'daki koronavirüs vakaları komşu ülkeleri alarma geçirdi
'Yüzde 45 Galatasaray, yüzde 40 Trabzonspor' Ersun Yanal istifa etti Maç Merkezi | NTVSpor.net Mustafa Cengiz: İktisat derslerinde okutulması gereken bir galibiyet Diego Lugano kılık değiştirdi, derbiyi taraftarlarla izledi SON DAKİKA HABERİ: Akhisar'da 4,8'lik deprem Fenerbahçeli taraftarlar takım otobüsüne saldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramıza fesat sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz 'Ben büyük bir kulübün teknik direktörü olsam deplasmanda böyle hakem isterim' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti Florya'da derbi coşkusu İmamoğlu’nun kampanyası dünyada yılın en iyisi seçildi