'Biyometrik çözümler geleceğin vazgeçilmezi olacak'

Mastercard, Temassız Kart, Dijital Dönüşüm, Temassız Ödeme

'Biyometrik çözümler geleceğin vazgeçilmezi olacak'

Mastercard, Temassız Kart

9.4.2019

'Biyometrik çözümler geleceğin vazgeçilmezi olacak'

'Biyometrik çözümler geleceğin vazgeçilmezi olacak'

Mastercard T\u00fcrkiye ve Azerbaycan Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Yi\u011fit \u00c7a\u011flayan, T\u00fcrkiye de kartl\u0131 harcamalar\u0131n y\u00fczde 17 sinin art\u0131k online yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu oran\u0131n gelecekte mobil \u00f6demelerin ne kadar artaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi\u011fini s\u00f6yledi. Bloomberg HT televizyonunda Finansal teknoloji program\u0131na kat\u0131lan \u00c7a\u011flayan, online harcamalar\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131n cep telefonundan yap\u0131lmas\u0131n\u0131n da bir ba\u015fka \u00f6nemli veri oldu\u011funu ifade ederek, Bu da cep telefonlar\u0131n\u0131n \u00f6demeler ve al\u0131\u015fveri\u015f d\u00fcnyas\u0131nda ne kadar b\u00fcy\u00fck bir rol oynayaca\u011f\u0131na b\u00fcy\u00fck bir i\u015faret dedi. Online kartl\u0131 harcamalar\u0131n \u00fc\u00e7 y\u0131l i\u00e7erisinde y\u00fczde 30 lara \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 beklediklerini kaydeden \u00c7a\u011flayan, b\u00f6yle bir ortamda da biyometri gibi \u00e7\u00f6z\u00fcmlerin g\u00fcvenlik anlam\u0131nda olduk\u00e7a \u00f6nemli hale gelece\u011fini ifade etti. \u00c7a\u011flayan, y\u00fcz tarama, tan\u0131mlama ve parmak izi gibi y\u00f6ntemlerin gelece\u011fin vazge\u00e7ilmez y\u00f6ntemleri olaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131. TELEFON TU\u015eLARINA BASI\u015e B\u0130\u00c7\u0130M\u0130NDEN K\u0130\u015e\u0130Y\u0130 TANIYORUZ Yapay zekay\u0131 ilk olarak g\u00fcvenlikte kullanmaya ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden \u00c7a\u011flayan, Bug\u00fcn cep telefonu ile al\u0131\u015fveri\u015f yap\u0131yorsunuz. Biz sizi cep telefonunu tutu\u015f bi\u00e7iminizden, tu\u015flara bas\u0131\u015f bi\u00e7iminizden tan\u0131maya ba\u015flad\u0131k. Dolay\u0131s\u0131yla sizin telefonunuzu birisi ele ge\u00e7irip her hangi bir internet bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u015flemi yapmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda o i\u015flemi durdurabiliyoruz diye konu\u015ftu. Mastrecard \u0131n art\u0131k geleneksel bir \u00f6deme \u015firketi olmaktan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00c7a\u011flayan, bir teknoloji firmas\u0131 olma yolunda oldu\u011funu s\u00f6yledi. \u00c7a\u011flayan, Mastercard \u0131n yapay zeka, data \u00fczerine uzmanla\u015fm\u0131\u015f d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda \u015firketleri b\u00fcnyesine katt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.\u00a0 \u00d6DEMELER D\u00dcNYASINDA PLAST\u0130K KARTLAR ORTADAN KALKACAK MI? \u00d6demeler d\u00fcnyas\u0131nda mobil \u00f6demelerin yayg\u0131nla\u015fmas\u0131n\u0131n ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz oldu\u011funu belirten \u00c7a\u011flayan, Plastik kartlar\u0131n ortadan kalk\u0131p kalmayaca\u011f\u0131 da \u00e7ok soruluyor. Plastik kartlar bana biraz u\u00e7u\u015f kartlar\u0131na benzetiyorum. Nas\u0131l hala ka\u011f\u0131t u\u00e7u\u015f kartlar\u0131 var ama daha fazla mobil u\u00e7u\u015f kartlar\u0131 g\u00f6rmeye ba\u015flad\u0131k, \u00f6demeler taraf\u0131n\u0131 da b\u00f6yle bir d\u00fcnya bekliyor. Bir \u00e7ok opsiyonumuz olacak. Baz\u0131 insanlar fiziki kartlar\u0131 kullanmaya devam edecek, baz\u0131 insanlar mobile h\u0131zl\u0131 bir ge\u00e7i\u015f yapacak diye konu\u015ftu. \u00a0 HARCAMALARDA KARTIN PAYINI % 55-60 A \u00c7IKARMALIYIZ Bug\u00fcn T\u00fcrkiye de t\u00fcketici harcamalar\u0131n\u0131n y\u00fczde 40 n\u0131n kartla yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve y\u00fczde 60 \u0131n hala nakit oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen \u00c7a\u011flayan, yapt\u0131klar\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fmaya g\u00f6re, harcamalar\u0131n y\u00fczde 100 kartla yap\u0131lmas\u0131 durumunda \u00fclke ekonomisine 43 milyar TL lik bir katk\u0131 sa\u011flanaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Bu konuda \u0130ngiltere nin iyi bir \u00f6rnek oldu\u011funu s\u00f6yleyen \u00c7a\u011flayan, \u0130ngiltere de harcamalar y\u00fczde 55-60 band\u0131nda kart ile yap\u0131l\u0131yor. Bizim de minimum bu oranlar\u0131 hedeflememiz gerekiyor. Bunu yapmak i\u00e7in de nakdin oldu\u011fu yerlerde kart kabul\u00fcn\u00fc sa\u011flamak gerekiyor diye konu\u015ftu. Kart deyince akla yaln\u0131z kredi kart\u0131 gelmemesi gerekti\u011fini belirten \u00c7a\u011flayan, adetsel olarak bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda al\u0131\u015fveri\u015flerin y\u00fczde 33 \u00fcn\u00fcn banka kart\u0131yla yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bunun da sevindirici bir geli\u015fme oldu\u011funu ifade etti. Nakitsiz bir toplum i\u00e7in bu alan\u0131 b\u00fcy\u00fctmek gerekti\u011fini belirten \u00c7a\u011flayan, kredi kartlar\u0131nda b\u00fcy\u00fcmenin y\u00fczde 10 iken banka kartlar\u0131nda bu oran\u0131n 35 lere ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerin ekledi. 15 \u0130LDE TOPLU TA\u015eIMADA KART KABUL\u00dcN\u00dc A\u00c7TIK T\u00fcrkiye stratejisini belirlerken bir ara\u015ft\u0131rma ile t\u00fcketicilere en \u00e7ok nerede nakit kulland\u0131klar\u0131n\u0131 ve en \u00e7ok nerede kart kullanmak istediklerini sorduklar\u0131n\u0131 kaydeden \u00c7a\u011flayan, Bu ara\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re t\u00fcketiciler toplu ta\u015f\u0131mada kart kullanmak istediklerini ifade ediyor. Hatta y\u00fczde 50 si yetersiz bakliyeden \u015fikayet etti. Yetersiz bakiye sesi duyaca\u011f\u0131ma ya\u011fmurda y\u00fcr\u00fcmeyi tercih ederim yan\u0131t\u0131 verdi diye konu\u015ftu. Bu ara\u015ft\u0131rma \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda en b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131m\u0131 bu alana yapmaya karar verdiklerini belirten \u00c7a\u011flayan, toplu ta\u015f\u0131mada temass\u0131z kart kullan\u0131mlar\u0131n\u0131 yayg\u0131nla\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u00c7a\u011flayan, buradan hareketle 2 y\u0131l gibi bir s\u00fcrede T\u00fcrkiye de 15 ilde toplu ta\u015f\u0131mada kart kabul\u00fcn\u00fc a\u00e7t\u0131klar\u0131 bilgisini verdi. \u00c7a\u011flayan, bug\u00fcn T\u00fcrkiye de 15 ilde vatanda\u015flar\u0131n toplu ta\u015f\u0131mada her hangi bir \u015fehir kart\u0131 aramaks\u0131z\u0131n, her hangi bir karta bakiye doldurma sorunu ile u\u011fra\u015fmaks\u0131z\u0131n, ceplerindeki temass\u0131z kredi kart\u0131 ya da banka kartlar\u0131n\u0131 kullanarak otob\u00fcse, metroya binebildiklerini kaydetti. \u00a0 TOPLU TA\u015eIMADA TEMASSIZ KART KULLANAN \u0130L SAYISI YIL SONU 25 E ULA\u015eACAK Bu illerden birinin Ankara oldu\u011funu belirten \u00c7a\u011flayan, Ankara n\u0131n asl\u0131nda t\u00fcm illere iyi bir \u00f6rnek olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Ankara d\u0131\u015f\u0131nda Sivas, Gaziantep, Antalya gibi 15 ilde toplu ta\u015f\u0131mada temass\u0131z kart kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden \u00c7a\u011flayan, hedeflerinin bu y\u0131l 10 yeni ile daha ula\u015fmak oldu\u011funu ve toplam say\u0131y\u0131 25 e \u00e7\u0131karmak oldu\u011funu ifade etti. Bunun yan\u0131 s\u0131ra farkl\u0131 bir y\u00f6ntem daha bulduklar\u0131n\u0131 belirten \u00c7a\u011flayan \u015f\u00f6yle devam etti: Otob\u00fcs\u00fcn i\u00e7ine girip kart\u0131n\u0131z\u0131 okutmak bir y\u00f6ntem. Bir di\u011fer y\u00f6ntem ise \u0130zmirim Kart \u00f6rne\u011findeki uygulamam\u0131z. Bu uygulamada, normalde karta nakit ile y\u00fckleme yap\u0131yorsunuz. Biz bu karta internetten y\u00fckleme imkan\u0131 sunduk. Verilen talimat ile kartta ne zaman bakiye azal\u0131rsa karta y\u00fckleme ger\u00e7ekle\u015fiyor. OGS ve HGS sisteminde oldu\u011fu gibi. Bakiye belli bir tutar\u0131n alt\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcnde otomatik olarak karta y\u00fckleme ger\u00e7ekle\u015fiyor. Ad\u0131na da T\u00fckenmez Kart. Bug\u00fcn sadece \u0130zmir de de\u011fil, bu uygulama 11 ilde kullan\u0131labiliyor. OTOPARK \u00dcCRET\u0130N\u0130 PLAKA \u00d6D\u00dcYOR Mastercard \u0131n yeni geli\u015ftirdi\u011fi ve pilot olarak Bursa da uygulamaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 yeni \u00f6deme y\u00f6ntemi hakk\u0131nda da bilgi veren \u00c7a\u011flayan, Biz hep diyoruz ki, \u00f6demeler g\u00f6r\u00fcnmez olacak ve internete ba\u011fl\u0131 cihazlar bizim ad\u0131m\u0131za \u00f6deme yapacaklar, al\u0131\u015fveri\u015f yapacaklar. Arabalar\u0131m\u0131z otopark \u00fccretlerini ve benzin \u00fccretlerini \u00f6deyecek. D\u00fcnyada bunun uygulamalar\u0131n\u0131 \u00e7oktan g\u00f6rmeye ba\u015flad\u0131k dedi. Mastercard \u0131n da ilk denemeyi Bursa da yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00c7a\u011flayan, Bursa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130\u015ftiraki olan BURBAK Otopark ile yapt\u0131klar\u0131 i\u015fbirli\u011fini \u015f\u00f6yle anlatt\u0131: Arabam\u0131z bizim otopark \u00fccretini nas\u0131l \u00f6deyebilir dedik ve plaka ile kart numaras\u0131n\u0131 e\u015fle\u015ftirdik. Bursa da bug\u00fcn otoparka araban\u0131z\u0131 park etti\u011finizde otomatik olarak tahsilat\u0131 biz sizin plakan\u0131zdan al\u0131yoruz. Yani siz park ediyorsunuz \u00f6demenizi arka taraftan otomatik olarak tahsil ediyoruz. Burada bir mobil uygulama var. Biz ne kadar \u00f6dendi, ne kadar s\u00fcre ald\u0131n\u0131z bunlar g\u00f6r\u00fclebiliyor. Bunun yan\u0131 s\u0131ra bir ba\u015fka projede de bir benzin istasyonu firmas\u0131 ile anla\u015fmaya gittiklerini kaydeden \u00c7a\u011flayan, bu \u015firketin uygulamas\u0131n\u0131 kullanan s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin otomatik olarak arabadan inmezden benzin tutar\u0131n\u0131n \u00f6denebildi\u011fini kaydetti. \u00c7a\u011flayan, ama\u00e7lar\u0131n\u0131n bu ve benzeri uygulamalar\u0131 T\u00fcrkiye de \u00e7o\u011faltmak oldu\u011funu s\u00f6zlerin ekledi. Devamını oku: Bloomberg HT

‘Geleceğin kulübü’ geri dönüyor80’li ve 90’lı yıllarda İstanbul’un eğlence anlayışına yön veren isimlerden biri olan Ceylan Çaplı’nın Mehmet Cavcı ile beraber hayata geçirdiği dönemin efsane kulübü “2019” Red Bull Music kürasyonuyla bir geceliğine geri dönüyor. ft &¥00

Başkan CHP’li, meclis AKP’li olacakBaşkan CHP’li, meclis AKP’li olacak CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’un yeni başkanı oldu. Kentle ilgili önemli kararların alındığı İBB Meclisi’nde İmamoğlu’nu ilginç bir tablo bekliyor. Çünkü meclisin çoğunluğunu AKP’li meclis üyeleri oluşturacak. kiyamam hala ruyadasiniz

İstanbul Havalimanı taşınma işlemleri esnasında hangi yollar kapalı olacak?Son Dakika Flaş Haberler - Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemleri kısa süre içerisinde başlıyor. Konu ile ilgili önemli açıklamalar yapan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan sürece ilişkin detayları aktardı. Peki, İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemleri esnasında hangi yollar kapalı olacak?

Bugün açıklandı! 15 gün ücretsiz olacak...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT tarafından Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıma hizmeti sunulacağını bildirdi. eski belediye başkanı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacakİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 'İETT'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıması var. Atatürk Havalimanı'na yanlışlıkla gelen birisi oradan rahatlıkla buraya ücretsiz gelebilecek.'dedi.

Bugün açıklandı: 15 gün boyunca ücretsiz olacakSon Dakika Flaş Haberler - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT tarafından Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıma hizmeti sunulacağını bildirdi. Helal olsun ekrem_imamoglu 👍👍 ekrem_imamoglu Bey diyeceksiniz! 💪🏼🙏🏼 Ekremİmamoğlu SONRA ?

'Kıbrıs'ta konfederasyon modelli çözüm kazan-kazan olacak'Carleton Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özay, Kıbrıs'ta konfederasyon modelli bir çözümün hem Türk hem Rum tarafı için 'kazan-kazan' olacağını belirtti. - Anadolu Ajansı Kalimera Anadolu ajansı Yunan ordusu size minnettar...

Plastik poşetlerin hepsinde zorunlu olacak! Fiyatı ise...Alışverişlerde kesilen 25 kuruşluk poşet ücreti yapılan düzenlemelerle netleşti.

Marilyn Monroe’nun hayatı dizi olacakMarilyn Monroe’nun hayatı dizi olacak 20. yüzyılın en büyük ikonlarından Marilyn Monroe’nun hayatının son dönemi BBC tarafından ekrana taşınıyor

Çalışma hayatının yeni aktörü yapay zeka olacakYapay zeka sistemlerinin, endüstri 4.0 ile 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla ekonomi de dahil olmak üzere çalışma hayatının pek çok alanında etkisini artıracağı öngörülüyor. - Anadolu Ajansı Yani AA olacak AI Verileri nerden aldığını açıklamadın daha Yapay zeka sizden daha akilli olur gevsekler'Ciddi ek mali desteğe ihtiyaç var'

Van'da Han Mahallesi karantinaya alındı

Bir Salgının Anatomisi: Kovid-19

Barış Pınarı bölgesinde 41 mayın imha edildi

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

Bakan Soylu: 12 belde ve köy karantinada

DSİ'den su tüketimi için tasarruf önerileri

Yorum Yaz

Thank you for your comment.
Please try again later.

Son Haberler

Haberler

09 Nisan 2019, Salı Haberler

Önceki haber

Pamukkale Turizm'in iflas kararı bozuldu

Sonraki haber

Gram altın 236 lira seviyelerinde seyrediyor
Evinde kal Türkiye... Salvini: Avrupa Birliği çakallar ve yılanlar mağarası BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik 2 milyon lira değerinde sahte dezenfektan ele geçirildi En tehlikelisi hastalanmayan hastalar Bolu'da karantinaya alınanların sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma Adalet Bakanlığı tedbirleri 2 hafta uzattı Dünyada vaka sayısı 600 bini geçti Son dakika haberi: Vatandaşlar coronavirüse aldırmadı! Kimileri toplu yemek yedi, kimileri de koşu yaptı! Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu kuruldu Son dakika: Hanta virüsü ile ilgili çarpıcı sözler: İnsana bulaştığı bildirildi... Koronavirüs salgınına karşı eldiven takmak yanlış!
'Ciddi ek mali desteğe ihtiyaç var' Van'da Han Mahallesi karantinaya alındı Bir Salgının Anatomisi: Kovid-19 Barış Pınarı bölgesinde 41 mayın imha edildi İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı Bakan Soylu: 12 belde ve köy karantinada DSİ'den su tüketimi için tasarruf önerileri Süleyman Soylu: Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz Son dakika haberi: DSÖ corona virüs aşısı için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak Son dakika! Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan görevinden alınarak, yerine Adil Karaismailoğlu atandı