แถลงการณ์นายกฯ ฉบับเต็ม เตือนพวกฉวยโอกาสบนความทุกข์ อย่าคิดว่าจะหลุดพ้น

โควิด_19, Covıd ー 19, พรกฉุกเฉิน, โควิด-19, ไวรัสโคโรนา, ไวรัสโคโรน่า, Covıd-19, ประยุทธ์ จันทร์โอชา, แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี

แถลงการณ์ฉบับเต็ม “พล.อ.ประยุทธ์” ดำเนินมาตรการเข้มข้นจัดการการระบาดของโควิด-19 ให้คำมั่นเดินหน้าสุดความสามารถเพื่อผ่านพ้นวิกฤติ เตือนกลุ่มฉวยโอกาส อย่าคิดว่าจะหลุดพ้น

โควิด_19, Covıd ー 19

25.3.2020

บิ๊กตู่ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเดินหน้าสุดความสามารถให้ผ่านพ้นวิกฤติ และจะใช้กฎหมายจัดการคนที่จะฉวยโอกาสบนความทุกข์ ความเป็นความตายของประชาชน อย่างรวดเร็ว เด็ดขาด และไม่ปรานี โควิด_19 COVIDー19 พรกฉุกเฉิน

แถลงการณ์ฉบับเต็ม “พล.อ.ประยุทธ์” ดำเนินมาตรการเข้มข้นจัดการการระบาดของ โควิด-19 ให้คำมั่นเดินหน้าสุดความสามารถเพื่อผ่านพ้นวิกฤติ เตือนกลุ่มฉวยโอกาส อย่าคิดว่าจะหลุดพ้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันนี้ (25 มีนาคม 2563) โดยฉบับเต็มระบุข้อความดังนี้ ว่า พี่น้องประชาชนครับ ช่วงเวลาหลายสัปดาห์ และหลายเดือนข้างหน้า ต่อจากนี้ไป เราอาจจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่เลวร้าย และเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก ของประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ช่วงเวลานี้ เป็นบททดสอบ ที่เราทุกคนไม่เคยเผชิญมาก่อน ถึงวันนี้ เราต้องยอมรับความจริงว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของภาวะวิกฤติจากไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์อาจจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และเลวร้ายยิ่งขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่า ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมทั้งรายได้ และการใช้ชีวิตของคนไทยทุกคน ด้วยเหตุนี้ ผมในฐานะนายกรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆ ด้วยความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เราสามารถหยุดการแพร่ระบาด พร้อมกับลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทุกคนให้ได้ ผมจะเข้ามาบัญชาการ การจัดการกับไวรัสโควิด-19 ในทุกมิติอย่างเต็มตัว ทั้งด้านการป้องกันการระบาด การรักษาพยาบาล ไปจนถึงการเยียวยาและฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบของโควิด-19 ผมจะเป็นผู้นำในภารกิจนี้ และรายงานตรงต่อประชาชนชาวไทยทุกคน โดยจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว และจะยกระดับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้ตั้งไว้แล้ว ให้เป็นหน่วยงานพิเศษ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดฯ เพื่อบูรณาการทุกส่วนราชการ และสั่งการทุกส่วนราชการได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว เนื่องจากในสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้ จำเป็นต้องรวมศูนย์สั่งการไว้ที่เดียวเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและขจัดปัญหาการทำงานแบบต่างคนต่างทำของหน่วยงานต่างๆ โดยมีผมเป็นประธาน และกำหนดให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้า ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการควบคุมสินค้าและเวชภัณฑ์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการต่างประเทศ และการคุ้มครองช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ และผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ รวมทั้งมีทีมงานจากทุกภาคส่วนเป็นคณะที่ปรึกษา โดยจะประชุมร่วมกันทุกวัน เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบข้อมูลสถานการณ์เป็นภาพเดียวกัน และเมื่อผมแจกจ่ายงานทุกฝ่ายจะรับทราบแผนงานทั้งหมดไปพร้อมกัน สามารถทำงานสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันได้ ซึ่งผู้ที่จะรายงานต่อประชาชนจะต้องเป็นผมหรือผู้ที่ผมมอบหมายเท่านั้น สำหรับข้อกำหนดต่างๆ เช่น การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยงซึ่งปิดไปบ้างแล้ว การปิดช่องทางเข้าประเทศ การเสนอข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้สูงวัย คนป่วย และเด็ก การห้ามกักตุนสินค้า การขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผล การห้ามเสนอข่าวบิดเบือน จะมีการประกาศตามมา หลังจากที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ผมขอยืนยันว่า ภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้จะไม่มีการปิดร้านค้าที่จำหน่ายสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ข้อกำหนดเหล่านี้ อาจจะสร้างความไม่สะดวกกับพี่น้องประชาชนบ้าง แต่ขอให้ทุกท่านร่วมมือและเสียสละเพื่อส่วนรวม งานหลักๆ ที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากที่สุด และดำเนินการควบคู่กันไป คือ งานป้องกันการระบาด ด้วยการควบคุมพื้นที่ ทุกพื้นที่และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น แอปพลิเคชันกำหนดโลเกชั่นมาช่วยในการเฝ้าสังเกตอาการ หรือควอรันทีน การรักษาพยาบาล รวมทั้งการเยียวยา ฟื้นฟูประเทศ จากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ ผมจะปรับปรุงให้การสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 กับประชาชน ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน โดยผมได้สั่งการให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการต่างๆ รวมถึงคำแนะนำต่อประชาชน เพียงวันละหนึ่งครั้ง เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดการบิดเบือนข้อมูล และลดการสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ผมขอยืนยันว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลที่เป็นทางการ ตรงไปตรงมา โปร่งใส และชัดเจน จากเพียงแหล่งเดียว เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ ผมขอความร่วมมือให้สื่อมวลชน เพิ่มความรับผิดชอบในการรายงานข่าว ขอให้ใช้ข้อมูลจากการแถลงประจำวันของทีมสื่อสารเฉพาะกิจ และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก แทนการขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อให้ท่านเหล่านั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ผมเชื่อว่าหากทำได้เช่นนี้ สื่อมวลชนจะเป็นกำลังสำคัญในการสู้กับภัยโควิด-19 ครั้งนี้ สำหรับผู้ใช้ social media ทุกท่าน พวกเราคือ ทีมเดียวกัน ทุกท่านสามารถร่วมแชร์ข้อมูลที่ถูกต้อง จากการแถลงประจำวัน ช่วยกันรายงาน และต่อต้านการแชร์ข่าวปลอม และใช้ความคิดสร้างสรรค์ของท่าน ช่วยให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยรับรู้และเข้าใจข้อมูลได้ง่ายและกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผมขอเตือนกลุ่มคนที่จะฉวยโอกาสหาผลประโยชน์บนความทุกข์ร้อน ความเป็นความตายของประชาชน ให้รู้ไว้ว่า อย่าคิดว่าจะหลุดพ้นไปได้ ผมจะทำทุกทาง ที่จะใช้กฎหมายจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้ อย่างรวดเร็ว เด็ดขาด และไม่ปรานี การบังคับใช้กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคจะเข้มข้นขึ้นมากทั่วประเทศ ทั้งการเอาผิดผู้ที่ละเมิดกฎหมาย และการเอาผิดข้าราชการ และเจ้าพนักงานที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐอย่างเดียวไม่สามารถฝ่าวิกฤตไปได้เพียงลำพัง ถ้าเราไม่จับมือ และดึงภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาเป็นทีมเดียวกันกับภาครัฐ ประเทศไทยโชคดีที่มีคนเก่งมากมายอยู่ในภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่พร้อมจะช่วยรัฐบาลแก้ปัญหา ภายในหนึ่งสัปดาห์ ผมจะกระจายทีมงานไปทำความเข้าใจปัญหา และความต้องการของทุกกลุ่ม รวมทั้งรับทราบศักยภาพของแต่ละกลุ่ม ในการที่จะเข้ามาร่วมมือกันแก้ปัญหา และผมจะดึงคนเก่งเหล่านี้มาร่วมกันทำงาน ต่อจากนี้ไป มาตรการต่างๆ ที่รัฐจะออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อร้ายนี้จะมีความเข้มข้นขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน ผมขอความร่วมมือและขอให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโรคระบาดนี้อย่างเคร่งครัด บางคนอาจจะรู้สึกเสียสิทธิเสรีภาพ แต่เป็นการทำเพื่อปกป้องชีวิตของท่านเอง ของครอบครัวของท่าน และของคนไทยทุกคน หากพวกเราเข้าใจ เข้มงวดและจริงจัง ในเวลาไม่นาน ผมมั่นใจว่าพวกเราจะสามารถก้าวพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ ช่วงเวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาที่สร้างความเจ็บปวด และท้าทายความรัก ความสามัคคีของพวกเราทุกคน แต่ขณะเดียวกัน ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะดึงสิ่งที่ดีที่สุด ในตัวของพวกเราคนไทยทุกคนออกมา นั่นก็คือ ความกล้าหาญ ความรัก ที่มีต่อพี่น้องร่วมชาติ ความเสียสละที่จะช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึง ความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ซึ่งจะนำพาให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ ด้วยความสามัคคี ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ำใจของคนไทย ซึ่งหาไม่ได้จากชาติใดในโลก ไวรัสโควิด-19 ที่น่ากลัวและอันตราย ได้สร้างความเสียหายไปทั่วโลกก็จริง แต่สิ่งหนึ่งที่ไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถทำร้ายได้ก็คือ ความดีงามในใจและความสามัคคีของคนไทย จะกลับมาเปล่งประกายไปทั่วผืนแผ่นดินไทยอีกครั้ง ผมในฐานะนายกรัฐมนตรี ขอให้คำมั่นสัญญากับทุกคนว่า ผมจะเดินหน้าสุดความสามารถ เพื่อนำประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนชาวไทยทุกคน เป็นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใด ผมขอให้ทุกคนเชื่อมั่น และร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ประเทศไทยที่รักของเราทุกคนจะต้องกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง เราจะสู้ไปด้วยกัน และเราจะชนะไปด้วยกัน. อ่านเพิ่มเติม... อ่านเพิ่มเติม: Thairath_News

จับตา นายกฯ แถลงเคอร์ฟิว โฆษก ศบค. แจงนักข่าวหลังเคารพธงชาติ จับตา นายกฯ แถลงผ่านทีวีพูล เคอร์ฟิว 4 ทุ่ม-ตีสี่

เสียงเล็กๆจากคนเก็บขยะ ฝาก ปชช.ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วใส่ถุงมิดชิด ป้องกันการแพร่เชื้อ - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWSกัก 6 ตม. เผยชายติดโควิดฯ ตายบนรถไฟ มีผู้ร่วมไฟล์ทจากปากีสถาน 279 คน

ปาร์ตี้เย้ยโควิด-19 ! ต่างชาติ-สาวไทย มั่วสุมยาเสพติดกลางเมืองป่าตอง ฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWSคนไทยตกค้างมาเลย์ ได้กลับประเทศ หลังเปิดด่านสะเดา พร้อมส่งถึงที่

สหรัฐฯกลับลำ แนะนำให้ปชช.สวมหน้ากากผ้า ลดการแพร่กระจายไวรัสลมที่ออกจากปากผู้นี้ เหมือนลมที่ออกจากตูด ยังมีสมองหรือคับ กูวววว ควรเชื่อไม๊?ทำไรรายใหญ่ได้บ้าง...ตอบซื? อย่าเก่งแต่ปาก ดูเจ้ากระทรวงและลูกพรรคตัวเอง ทหารอีก จัดหน่อยเถอะ อ้างมีระเบียบวินัย​เลอะเทอะไปกันใหญ่แล้ว หัวดำยันหัวหงอก ไม่มีบารมีอย่าปากเก่งประยุทธ์ คนฉวยโอกาสส่วนใหญ่เป็นห้างพวกที่เปิดขายอาหารแห้งเห็นชัดๆ2แบรนด์ Maกับ Lo และแม่ค้าตามตลาด นายกจะกล้าไหมหรือเก่งกับนักการเมืองเท่านั้น

เชื่อได้หรือเปล่าหนอ แค่ทำให้มีหน้ากากกับเจลล้างมือ ก็สามารถช่วยลดการแพน่ระบาดได้มากแล้ว แต่ท่านไม่ทำท่านกลับให้เป็นสินค้าควบคุม ตอนนี้หาซื้อก็ยาก ทำใช้ก้อไม่ได้ ชีวิตมีค่ามากกว่าหน้ากากอันละ 30 บางคนที่เขาไม่ใส่เพราะเขาไม่มี อันนึงใส่จนเปื่อย แค่หน้ากาก กับไข่ มึงยังจัดการไม่ได้เลย ไม่รู้จะหาคำอะไรด่ามึงแล้วละ

อย่าได้แต่พูด อย่าได้แต่สัญญา เพราะคุณไม่เคยทำได้ เข่นจะคืนความสุขให้ ปชช ก็ดี จะปราบคนโกงก็ดี จะบังคับใช้กฏหมายก็ดี ยังไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรมสักอย่าง เมื่อไม่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ จะอยู่ต่อไปอีกทำไม เรื่องแมสมึงยังไม่มีปัญญาทำห่าไรมันเลย ดีแต่เห่า ทีมPR นายกคับ อย่าทำร้ายนายกกันแบบนี้เลยคับ

ไอ้เสี่ยบอยมึงจับยัง? ดำเนินการอะไรบ้าง? เฉพาะไอ้นี่ก็เป็นล้าน ๆ ชิ้นแล้ว อมขี้มาพูดก็ไม่เชื่อ สุดท้ายบีบน้ำตากันทั้งรัฐกู งง เก่งแต่แบบนี้แหละ ไม่ชอบขี้หน้า แต่บอกเลย อันนี้กูเชียร์ จะเอาโรคนี้อยู่ต้องเด็ดขาดเท่านั้น จริงหรือๆมโน สส. ปรีณาช่วยได้นะ จัดการราคาไข่ให้ได้ก่อน ลูกน้องท่าน เลยครับ ทีเด็จคนรู้ทั้งประเทศ แต่ท่านไม่เอาผิดอะไรเลย แล้วทำมาเป็นบอกประชาชน อ่านโพยจนคนรู้หมดล่ะ อย่าพยายาม เลย ไปเถอะก่อน ชาติไทยจะล่มจมมากกว่านี้

เลือกปฏิบัติรัดบานชุดนี้ เอาให้จริง ไม่เห็นมีใครกลัว ขู่จนชินเหมือนเสียงนกเสียงกาไปแล้ว ไอ้บอยจับยัง

นำมันปาม แม้กโค ขึ้นจากลังละ 380 เป้น 500 อะไรคือเหตุ ตอนนี้ลงมาหน่อย วันที่ผลิตก่อนปีใหม่แน่ะ ไม่เชื่อครับว่าจะทำได้ รอให้เกินพันคนก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นไง ทำให้จริงเถอะพ่อคุ๊น จะได้อยู่นานๆ หน้ากากที่จีนบริจาคควรมอบให้ รพ. ด่วน ขอแค่นั้นตอนนี้ อย่าบอกว่าหายนะ😒 ขอคำแนะนำทักษิณมั้ย😆😆😆 อยากจะรู้คนถามหาหน้ากากตอนนี้ใช่คนต้องการใช้มันจริงป่ะ...ผมใช้หน้ากากผ้าและลดความเสี่ยงในด้านอื่นๆควบคู่...หน้ากากอนามัยควรให้โรงพยาบาลเป็นหลักมันจะได้ไม่ขาด...ช่วยกันสิใช้หน้ากากผ้า...ถือเป็นแฟชั่นอีกแบบ...พ่อแพนเค้ก

จัดการพวกลูกน้องมึงก่อนเลยค่อยเสนอหน้าไปจัดการกับคนอื่นเค้าขนาดลูกน้องตัวยังควบคุมไม่ได้ สาธุ ไอบอยไง จัดการยัง ^_^

สัญญาแล้วทำไม่ได้อย่าสัญญา เคียร ....คนส่งแมทไปตปท. ตุนไว้ขายเกินราคา ยังจ้ะ NATO = No Action Talk Only คำพูดหล่ออีกแล้ว แต่จะทำได้หรือปล่าวก็อีกเรื่อง เปลืองน้ำลาย !!! ตอนนี้หน้ากาก เจล แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ มีวัฏจักรเดียวกันคือเริ่มขาดตลาด จากนั้นเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆ จนทุกวันนี้แพงขึ้นเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แก้ให้ทีเถอะ

เริ่มจากรอบๆตัวก่อนเลย ทำให้ได้นะครับพวกหน้ากากอนามัยให้มีพอใช้ในร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อก่อนนะครับ ตัวใหญ่ๆรอดเสมอ เดินหน้าสุดความสามารถ เอาล่ะเจรียมตัวได้เลยพวกเรา เพราะนี้ไม่เคยเห็นมีความสามารถอะไรเลยนอกจากจับคนเห็นต่างไปปรับทัศนคติ ตอนนี้ก็เละล่ะ เนี้ยสักพักทหารเต็มหน้าบ้านกูอีกเห้อ

จัดการ กระทรวงพานิช ก่อนเลยลุง รัฐบาลชุดนี้ดีครับ ดีแต่พูด เห่าเก่ง จัดการตัวเอง? ให้ไวนะ 🧠🧠🧠 จัดการคนของตัวเองก่อนเลย จัดการอิพวกส่งออกหน้ากากอนามัยไปตปท.หน่อย ต่อให้มึงเอาเกงในเมียมึงมาทำหน้่ากากใส่ออกทีวีกูก็ไม่เชื่อมึง เอาไอ้จุรินทร์ กับธรรมนัส ออกไปก่อนเลย กูถึงจะเชื่อมึง จัดการคนของตัวเองโชว์หน่อยสิป๋า

ถ้าทำได้จริงก็ไม่มีใครมาด่าแบบนี้หรอก ฝั่งตรงข้าม ใช้กฏหมายทำลาย ฝั่งเดียวกันใช้กฏหมายปกป้อง กฏหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์พอที่จะเอามาคุมประเทศแบบนี้หรอก ค.ว.ย. ประเสริฐ จังไร คนที่กักตุนหน้ากากไง? กฏหมายไม่ช่วยฆ่าเชื้อโรคจ้า ที่ผ่านมาเรื่องหน้ากากอนามัย จัดการให้เด็ดขาดครับ เจ้านาย..... เมื่อมีอำนาจแล้วช่วยจัดการเรื่องหน้ากากอนามัยก่อนหน้านี้ที่นำส่งออกต่างประเทศ คลิปชัดเจน แต่ไม่เห็นใครโดนอะไรเลยนอกจากรายย่อย

ไอ้บอยคะลุง มันอมหน้ากาก มันบอกรู้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นคนซื่อๆ มันแหลคะหนูดูออก มีใครเชื่อมั่น ท่านผู้นำ บ้างครับ พูดให้คนเข้าใจ รู้เรื่อง ยังทำไม่ได้ เลยครับ มึงจัดการเรื่องหน้ากากก่อนเถอะไอ้โง่ จัดการพรรคพวกตัวเองก่อนดีมั๊ย ร้ายกว่าไวรัสมากนะ ไวรัสค่อยทีหลังก็ได้ประชาชนรอได้

อย่าพูดเลยยย ด้าาายม๊าาายยยย เตือนคนรอบๆตัวคุณก่อนเลยครับท่าน -.- ให้เด็ดขาดจริงๆนะลุง ผิดกะคือผิด ใช้เลยๆๆๆ มันมีคนใช้เวินประชาชนอยู่ แค่สัญญาว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน นี้ผ่านมา 7 ปี ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลย การจัดการต่างๆ ก็ช้า และเห็นแก่พวกพ้อง บอกตรงๆ ไม่มั่นใจสักกะเรื่อง อยากให้ประชาชนทำอะไรก็รีบๆ บอกครับ

เหม็นขี้ฟัน อยากเห็นหน้ากาก แอลกอฮอล ล้นตลาดทำได้มะ 👏👏👏 ดีครับ เอาให้จริง เล่นงานให้เข็ด เยอะนักปล่อยไว้ได้ใจ ไหนๆ ก้คุมทุกอย่าง อยากเห็นหน้ากาก มันมีขาย หรือไม่มีขาย ก้ให้ รพ มีพอ ไม่ต้องออกมาขอ จะเป็นไปได้ไหม?

เรื่องพื้นฐานหน้ากากอนามัย ยังหายากและราคาแพง แพทย์และพยาบาลขาดแคลน เรื่องแค่นี้ หาสาเหตุและแก้ไขให้ได้ก่อน ก่อนโม้อะไรมากมาย จัดการคนอมหน้ากากเล้ย อันนี้ดีงามลุง... ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม... ด่วนที่สุด เห็นเล่นแต่รายเล็กๆอ่ะ เล่นแล้วก็จบ ไม่สืบสาวหาต้นตออะไรทั้งสิ้น ดีแต่พูด เหมือนเห็นคนจะโดนยังไงไม่รู้เทรนด์โลกมาแล้ว ทำอาหารง่ายๆ กับ “เชฟสิงโต” | daradaily

พบชายติดโควิดฯ ตายบนรถไฟ ไออย่างหนัก ขณะรอซื้อตั๋วที่บางซื่อ (คลิป)

ณเดชน์ บริจาคเงินให้ 6 โรงพยาบาล เป็นเงิน 2.5 ล้าน ต่อสู้โควิด-19

สเปนป่วยโควิดทะลุ 100,000 รายตาย 9,000 ศพ แต่อัตราติดเชื้อลดต่อเนื่อง

สุริยะ สั่งแจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้น ให้ประชาชนทางไปรษณีย์

“เป๊ก” ใจบุญแจกเจลล้างมือ 1,000 ชิ้น ให้ประชาชนต้านโควิด | daradaily

เห็นแล้วจุก! 'หมอแล็บ' โพสต์ภาพทีมแพทย์ใส่ชุดกันฝนผ่าตัด ประกาศขอรับบริจาคชุด PPE ด่วน - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS

เขียนความคิดเห็น

Thank you for your comment.
Please try again later.

ข่าวล่าสุด

ข่าว

25 มีนาคม 2563, พุธ ข่าว

ข่าวก่อนหน้านี้

'ธีราทร' ส่งกำลังใจคนไทยผ่านพ้นวิกฤติ 'โควิด-19' ที่กำลังแพร่ระบาดหนัก

ข่าวถัดไป

บุรีรัมย์วิสัญญีแพทย์ติดโควิดฯ เผยรับเชื้อจากนอกพื้นที่
จับตา นายกฯ แถลงเคอร์ฟิว โฆษก ศบค. แจงนักข่าว หลังเคารพธงชาติ จับตา นายกฯ แถลงผ่านทีวีพูล เคอร์ฟิว 4 ทุ่ม-ตีสี่ เสียงเล็กๆจากคนเก็บขยะ ฝาก ปชช.ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วใส่ถุงมิดชิด ป้องกันการแพร่เชื้อ - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS กัก 6 ตม. เผยชายติดโควิดฯ ตายบนรถไฟ มีผู้ร่วมไฟล์ทจากปากีสถาน 279 คน ปาร์ตี้เย้ยโควิด-19 ! ต่างชาติ-สาวไทย มั่วสุมยาเสพติดกลางเมืองป่าตอง ฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS คนไทยตกค้างมาเลย์ ได้กลับประเทศ หลังเปิดด่านสะเดา พร้อมส่งถึงที่ สหรัฐฯกลับลำ แนะนำให้ปชช.สวมหน้ากากผ้า ลดการแพร่กระจายไวรัส จับตา นายกฯ จ่องัดยาแรง คุมโควิด-19 เตรียมแถลงเย็นนี้ - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS ส.ส.เพื่อไทย ปูพรม แจกหน้ากาก-Big Cleaning ฆ่าเชื้อโควิด-19 บิ๊กตู่ สั่ง ปลัดทส. แก้ไฟป่าภาคเหนือ เน้นย้ำ จับคนเผาดำเนินคดีเด็ดขาด ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม 3 ศพ ไปปากีสถาน-สัมผัสผู้ติดเชื้อ วรงค์ ถาม รบ.กล้าไหม ห้ามขายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ กันโควิด-19 ระบาด
เทรนด์โลกมาแล้ว ทำอาหารง่ายๆ กับ “เชฟสิงโต” | daradaily พบชายติดโควิดฯ ตายบนรถไฟ ไออย่างหนัก ขณะรอซื้อตั๋วที่บางซื่อ (คลิป) ณเดชน์ บริจาคเงินให้ 6 โรงพยาบาล เป็นเงิน 2.5 ล้าน ต่อสู้โควิด-19 สเปนป่วยโควิดทะลุ 100,000 รายตาย 9,000 ศพ แต่อัตราติดเชื้อลดต่อเนื่อง สุริยะ สั่งแจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้น ให้ประชาชนทางไปรษณีย์ “เป๊ก” ใจบุญแจกเจลล้างมือ 1,000 ชิ้น ให้ประชาชนต้านโควิด | daradaily เห็นแล้วจุก! 'หมอแล็บ' โพสต์ภาพทีมแพทย์ใส่ชุดกันฝนผ่าตัด ประกาศขอรับบริจาคชุด PPE ด่วน - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS นายกฯ ขีดเส้น สั่ง 17 จว.เหนือ-เมืองกาญจน์ จัดการไฟป่าให้ได้เด็ดขาด มาดูกัน ใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับหน้ากากผ้าฟรี 1 คน 1 ชิ้น จัดส่งถึงหน้าบ้าน ในหลวง พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รับมือโควิด-19 'เกมต่อชีวิต' ไทยรัฐทีวี รับสมัครคนเดือดร้อนโควิด 'ต่อชีวิตคนไทย' รวมประกาศ 9 สายการบินหยุดบินช่วงโควิด-19 / สหภาพการบินไทยโวย โดนลดเงินเดือน ไม่เป็นไปตามที่ตกลง - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS