Springnewsonline

Springnewsonline

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 25 ตำรับ ที่มีส่วนผสม “พาราเซตามอล”

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 25 ตำรับ ที่มีส่วนผสม “พาราเซตามอล” #ข่าวจริง #สปริงนิวส์ #Springnews #SpringnewsOnline

12.9.2019

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 25 ตำรับ ที่มีส่วนผสม “พาราเซตามอล” ข่าวจริง สปริงนิวส์ Springnews SpringnewsOnline

ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ประกาศ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนทะเบียนตํารับยา 25 ตำรับ ที่มีส่วนผสมของ “พาราเซตามอล” ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา

เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ของผู้ใช้ยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ได้มีคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 329/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งทะเบียนตํารับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน แก้ไขฉลาก และเอกสาร กํากับยาให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าว และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของ คณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 386-10/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนํา ของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 389-3/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จึงมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน จํานวน 25 ตํารับ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews

อ่านเพิ่มเติม: SpringNews

เขียนความคิดเห็น

Thank you for your comment.
Please try again later.

ข่าวล่าสุด

ข่าว

12 กันยายน 2562, พฤหัสบดี ข่าว

ข่าวก่อนหน้านี้

ดูเตอร์เต เผย “สี” เสนอเค้กพลังงาน แลก ‘ฟิลิปปินส์’ เมินข้อพิพาท ทะเลจีนใต้

ข่าวถัดไป

เสียงหนุนรัฐบาลหายอีก 1 “ไวพจน์” ส.ส. พปชร. คุกคดีล้มประชุมอาเซียน
ดูเตอร์เต เผย “สี” เสนอเค้กพลังงาน แลก ‘ฟิลิปปินส์’ เมินข้อพิพาท ทะเลจีนใต้ เสียงหนุนรัฐบาลหายอีก 1 “ไวพจน์” ส.ส. พปชร. คุกคดีล้มประชุมอาเซียน