วิเคราะห์การเมือง, วิเคราะห์การเมือง, โควิด-19, Covıd-19, ไวรัสโคโรนา, ยอดผู้ป่วยโควิด-19, นักการเมือง, ประชาธิปไตย

วิเคราะห์การเมือง, วิเคราะห์การเมือง

พ้นสภาวะวิกฤติถาวร : วางยุทธศาสตร์เขยื้อนประเทศไทย

สังคมเข้มแข็ง-การเมืองใหม่-ระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้อง เป็นยุทธศาสตร์เอาชนะวิกฤติครั้งนี้ #วิเคราะห์การเมือง

30/3/2563 7:47:00

สังคมเข้มแข็ง-การเมืองใหม่-ระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้อง เป็นยุทธศาสตร์เอาชนะวิกฤติครั้งนี้ วิเคราะห์การเมือง

วิกฤติชาติ 63 เป็นวิกฤติใหญ่ ทั้งวิกฤติความยากจน ความเหลื่อมล้ำ การขาดความเป็นธรรม วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติทุกชนิดมาบรรจบกัน และกระหน่ำซ้ำด้วย โควิด-19 เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกที่พิกลพิการ

สังคมเข้มแข็งเกิดจากสังคมตื่นรู้ มีการเคลื่อนไหวเพื่อส่วนรวมอย่างเข้มแข็ง คนไทยทั้งหมด องค์กร สถาบันทั้งหมด ต้องตื่นตัวเคลื่อนไหวเพื่อบ้านเมือง มีการรวมตัวร่วมคิด ร่วมทำในรูปแบบต่างๆเต็มประเทศมีเครื่องมือเชิงสถาบัน มีข้อมูลข่าวสารการติดต่อสื่อสารรู้ถึงกันทั้งประเทศ มีสมรรถนะในการจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ทั้งหมดเป็นทุนทางสังคม เป็นปัจจัยให้การเมืองดี เศรษฐกิจดีและศีลธรรมดี

ศธ. ย้ำไม่บังคับให้นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบใด แนะโรงเรียนไม่ควรกำหนดสีหรือลวดลาย - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS หมออู่ฮั่นผิวเปลี่ยนสีหลังติดโควิด เสียชีวิตแล้ว สู้กับโรคเกือบ 5 เดือน ต้นสังกัดยืนยัน Park Bo Gum สมัครสอบเข้าเกณฑ์ทหารเรือ | daradaily

สังคมตื่นรู้ทำให้การเมืองปรับตัว ประเด็นคือต้องรู้ว่าการเมืองควรปรับตัวอย่างไรปัจจุบันเรามีประชาธิปไตยทางอ้อม ประชาชนมีส่วนร่วมแค่ 10 วินาทีกาบัตรเลือกตั้ง เป็นประชาธิปไตยฐานแคบอยู่กับนักการเมืองไม่กี่คนตกอยู่ใต้อิทธิพลของทุนได้ง่าย การเมืองใหม่ทำให้ประชาธิปไตยมีฐานกว้าง โดยทำให้ประชาธิปไตยทางอ้อมและประชาธิปไตยทางตรงมาบรรจบกัน

ซึ่งมีทั้งประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน สถาบันต่างๆ เปิดให้มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงยิ่งในยุคนี้ประชาชนทั่วประเทศสามารถสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเสนอแนะ ท้วงติงและข้อคิดเห็นจำนวนมหาศาล เป็นบิ๊กดาต้าทางการเมือง ถ้ามีระบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์บิ๊กดาต้าดังกล่าว ให้เป็นข้อสนเทศและความรู้ในการใช้งาน

เท่ากับเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตย ยกระดับคุณภาพทางการเมืองขึ้นอย่างสูงลิ่วและควรจัดการประชุม “สมัชชาแห่งชาติเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ” ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตัวแทนองค์กรชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตัวแทนกลุ่มหรือองค์กรทางสังคม ตัวแทนภาคธุรกิจ ตัวแทนภาควิชาการ ตัวแทนสื่อมวลชน ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ

สถาบันพระปกเกล้าเป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และองค์กรอื่นอาจเข้าร่วมด้วยได้ โดยนโยบายสาธารณะที่ผ่านมติที่ประชุมและพร้อมปฏิบัติ ส่งให้รัฐสภาและ ครม.นำไปปฏิบัตินโยบายใดที่ดี แต่ยังไม่พร้อมปฏิบัติ ให้กลุ่มพัฒนานโยบาย ซึ่งแต่งตั้งโดยสมัชชาฯรับไปพัฒนาเพิ่มเติมและเสนอกลับมาพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนานโยบายยังทำหน้าที่สื่อสารนโยบายสาธารณะที่ผ่านมติสมัชชาฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจถึงขั้นปฏิบัติได้และให้สาธารณะได้รับรู้ เข้าใจอย่างทั่วถึง

ขณะเดียวกันต้องผลักดันเศรษฐกิจกระบวนทัศน์ใหม่ โดยสร้างระบบเศรษฐกิจภูมิคุ้มกัน (บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9) ทำให้ทุกชุมชนมีที่ดินพอเพียงเป็นที่อยู่อาศัย ผลิตอาหารได้พอกินเหลือขาย มีความมั่นคงด้านอาหาร เศรษฐกิจโลกผันผวนหรือวิกฤติอย่างไร คนไทยทั้งมวลอยู่รอดปลอดภัย

รวมถึงสร้างระบบเศรษฐกิจเชิงสังคมทั่วถึง ทำแบบโมฮัมหมัด ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์ชาวบังกลาเทศ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ส่งเสริมให้ชาวบ้านที่ยากจนรวมตัวเป็นผู้ประกอบการ โดยรัฐสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการ ชาวบ้านมีศักยภาพจะเป็นผู้สร้างงานอันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เชิดชูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นำไปสู่การแก้ปัญหายากจน การว่างงาน การปล่อยมลภาวะให้เป็นศูนย์

ทบ. เตรียมเรียกชายไทย 'เกณฑ์ทหาร' แจ้งต้องแก้ไขหมายเรียก 26 มิ.ย.นี้ เปิดฟ้าส่องโลก : อยากเท่าเทียมนับศตวรรษ สหรัฐวิกฤติ'ทรัมป์'จ่อใช้ทหารปราบ

รัฐบาลควรตั้งกองทัพเศรษฐกิจใหม่ โดยจ้างบัณฑิตตกงานทั้งหมดเข้ากระบวนการเศรษฐกิจเชิงสังคมแบบยูนุส ปฏิบัติการเต็มพื้นที่สังคม ประกอบการทางธุรกิจอย่างทั่วถึงเป็นธรรม วิธีนี้แก้วิกฤติเศรษฐกิจได้ชะงัดมากและการสร้างระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีบูรณาการ เป็นต้นแบบในการพัฒนาทุกชนิด ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สุขภาพ การศึกษา ประชาธิปไตย ไม่มีการแยกส่วนอีกต่อไป เป็นระบบเศรษฐกิจใหม่

สำหรับวิกฤติเฉพาะหน้าและอาจเป็นวิกฤติสุดๆ มีข้อเสนอ คือ หากจะเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ควรทำความเข้าใจ “ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนประเทศไทย” ซึ่งจะทำให้ประเทศพ้นสภาวะวิกฤติ เกิดการพัฒนาอย่างมีบูรณาการและดุลยภาพ เป็นประเทศไทยยุคใหม่ อาจเรียกว่ายุคศรีอาริยะก็ได้

รวมถึงเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ การระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นเรื่องหนึ่ง โดยเฟ้นหาผู้เชี่ยวชาญจริงมาช่วยรัฐบาล เพราะกลไกทางการเมืองและระบบราชการตามปกติมีข้อจำกัด ไม่สามารถบริการจัดการเรื่องยากได้ อันเป็นเหตุให้วิกฤติถ้าวิกฤติถึงที่สุดนายกฯลาออกหรือถูกขับไล่ ต้องมีวิธีได้นายกฯคนใหม่ มีฐานการยอมรับกว้าง อยู่ในฐานะอิสระแสวงหาคนที่มีศักยภาพทางปัญญาสูง มาร่วมบริหารประเทศออกจากสภาวะวิกฤติ โดยวิถีทางรัฐสภา

อ่านเพิ่มเติม: Thairath_News »

ราษฎรอาวุโสที่แต่ตั้งตัวเอง

#แบมแบมของขลัง มาอีกแล้ว ออกตรงๆ 24 เลขอายุเกาหลี แบมแบม ขลังจริง “แบมแบม” ให้เลข รอบนี้ใครตาดีรับทรัพย์! | daradaily เป๊ก ผลิตโชคทวงบัลลังก์เจ้าพ่อเทรนด์ทวิตฯ เหมา 3 อันดับแรก ตรวจลอตเตอรรี่ ผลสลาก งวดล่าสุด 1 มิ.ย. 63 | ไทยรัฐออนไลน์ สธ. เผยคนไทยเริ่มการ์ดตก หลังผ่อนปรนระยะ 3 ใส่หน้ากากอนามัยลดลงเหลือ 84% ที่แท้พ่อเลี้ยง ข่มขืน ด.ญ. ม.2 ลูกติดเมียจนท้อง อ้าง 'องค์เทพทำ' เด็กวัย 14 ตั้งท้องปริศนา ชาวบ้านคาดฝีมือพ่อเลี้ยง ครอบครัวเชื่อเทพเป็นคนทำซ้ำไม่มีการแจ้งความเอาผิดใคร - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS ศบค.เตรียมเคาะวันหยุดชดเชย 'สงกรานต์' 4-9 ก.ค.นี้ ดราม่าร้านหมูกระทะเดือด ด่าลูกค้าอ่านหนังสือให้เกิน 8 บรรทัด 'สมคิด'บ่นเสียดาย พปชร.น่าจะเอาพลังไปใช้ในทิศทางที่ช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองมากกว่า ถามเบื่อมั้ย! ผลชันสูตรอิสระชี้ จอร์จ ฟลอยด์ ขาดอากาศตาย แย้งผลตรวจทางการ