โควิด, Covid, นายกฯออกข้อกำหนดยกเว้น, ให้กลุ่มคนออกนอกเคหสถาน, ช่วงเคอร์ฟิวเพิ่ม

โควิด, Covid

นายกฯออกข้อกำหนดยกเว้นให้กลุ่มคนออกนอกเคหสถานช่วงเคอร์ฟิวเพิ่ม

นายกฯ ออกข้อกำหนดฉบับที่ 3 ยกเว้นให้กลุ่มคนออกนอกเคหสถาน ช่วงเคอร์ฟิวเพิ่มเติม

10/4/2563 15:56:00

นายกฯออกข้อกำหนดยกเว้น ให้กลุ่มคนออกนอกเคหสถาน ช่วงเคอร์ฟิวเพิ่ม โควิด -19 Covid -19

นายกฯ ออกข้อกำหนดฉบับที่ 3 ยกเว้น ให้กลุ่มคนออกนอกเคหสถาน ช่วงเคอร์ฟิวเพิ่ม เติม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ได้ลงนามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ไปแล้วนั้น

แม่สิตางศุ์โกทูวัดหนองเต่า เจ้าอาวาสชี้ภาพวาด ส้มหยุด สร้างรายได้ ชาวเน็ตส่งกำลังใจให้ 'ยาง ซูบิน' ไอดอลสายกิน หลังพบมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ ชาวเมืองมุมไบ 20 ล้าน สุดระทึก ไซโคลนนิซาร์กา จ่อถล่มครั้งแรกใน 129 ปี

เพื่อเป็นการกำหนดข้อยกเว้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 2) ให้ชัดเจนขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีซึ่งออกข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ 1 ในการบังคับใช้ข้อ 1 แห่งข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ให้ยกเลิกความในส่วนที่เป็นข้อยกเว้น ห้ามออกนอกเคหสถานตามเวลาดังกล่าว และให้ใช้ข้อยกเว้นดังต่อไปนี้แทน    (1) การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

   (2) การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว หรือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน    (3) การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ส่งอาหาร ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก

   (4) การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งหรือขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศของทางราชการ หรือของตนเอง เพื่อการเฝ้าระวังหรือกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือผู้เดินทางมาจาก หรือไปยังท่าอากาศยาน หรือสถานที่ขนส่งตามที่ทางราชการอนุญาต และเปิดทำการได้

    (5) การบริการหรือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้บริการคนไร้ที่พึ่ง ผู้บริการเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้บริการส่งสินค้าหรืออาหารตามสั่ง ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้บริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่าย และอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุนประกันภัย การกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ผู้จำเป็นต้องดำเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือจำเป็นต้องติดต่อราชการกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน

   (6) การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำภายในช่วงเวลาพิเศษ ได้แก่ ผู้เข้าออกเวรยาม กะ หรือการทำงานตามเวลาที่กำหนดไว้ ตามปกติของทางราชการ เอกชน โรงงาน หรือการดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้ประกอบอาชีพประมง การกรีดยาง การตรวจรักษาสัตว์  (7) เหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีตาม (1) ถึง (6) ให้บุคคลที่มีความจำเป็นดังกล่าว แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นและเอกสารรับรองความเป็นเอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆ ต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงการยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับกรณีตาม (7) ให้แสดงเจตจำเป็นพร้อมทั้งหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาต

ราชกิจจาฯ ตั้ง 14 เจ้าพนักงาน สืบสวน ทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วันนี้ของ 'หมู่อาร์ม' ผู้เปิดปมทุจริตโกงเบี้ยเลี้ยงทหาร ต้องหนีตาย (คลิป) จับ 2 คนงานเฝ้าไร่ ปล่อยไฟช็อตช้างป่ากุยบุรีดับ อ้างเบรกเกอร์ไม่ตัด

   ข้อ 2 ในกรณีมีความจำเป็นสมควรยกเว้นความในข้อ 1 เพิ่มเติมเป็นการทั่วไป ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เกี่ยวข้องโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี อาจมีคำสั่งยกเว้น ผู้ประกอบกิจการอื่นอันมีลักษณะทำนองเดียวกันภายในกรอบของกิจการตามข้อ 1 (1) ถึง (6) เพิ่มเติมโดยอาจกำหนดสถานที่เงื่อนไขและเงื่อนเวลาด้วยก็ได้

   ข้อ 3 ในกรณีมีการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น เช่นความผิดต่อทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดกฎหมายว่าด้วยการพนัน กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ รับเป็นความผิดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ด้วยให้ดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดทุกฐานความผิดนั้นโดยเร็ว

อ่านเพิ่มเติม: Komchadluek »

ถ้าเจ็บป่วยตอนกลางคืนจะหารถที่ไหนให้ส่งโรงพยาบาลได้ ไม่ตายหรือครับ คนจนไม่มีรถส่วนตัวนะ ..เคยคิดมั้ย จะให้โทรเรียก 1669 กว่าจะโทรติดแล้วก็กว่าจะมาถึงอีกคนป่วยหนักๆตายครับ..ตายแน่นอน ..สมมุติแค่ปวดท้องรุ่นแรงตอนกลางคืนมีเคอร์ฟิวแบบนี้หารถที่ไหนไปโรงพยาบาล ไทยจะยังไม่พ้นภัยจากโควิด เพราะความใจดีแบบนี้ ดีค่ะท่าน ประชาชนหาเช้ากินค่ำเดือดร้อนหนักมาก ออกมาช่วยเหลือประชาชนเเบบเป็นรูปธรรมด่วนค่ะ

นายกฯ ประชุม ศบค. ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ประเมิน 7 วันเคอร์ฟิวนายกฯ ประชุม ศบค. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ติดตามงานด้านต่างๆ พร้อมประเมินเคอร์ฟิวส์ หลังประกาศครบ 1 สัปดาห์

นายกฯ ย้ำในที่ประชุม ศบค. ไม่เปลี่ยนเวลาเคอร์ฟิว จ่อปรับกลุ่มอาชีพผ่อนปรนโฆษก ศบค. แถลง นายกฯ เน้นย้ำยังไม่เปลี่ยนเวลาเคอร์ฟิว จ่อปรับกลุ่มอาชีพผ่อนปรน พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมืออย่างดีเพื่อต่อสู้ โควิด -19 นอกจากออก พรก ฉุกเฉิน กับ เคอร์ฟิว ไม่คิดจะทำอย่างอื่นบ้างเลยหรือ พณ ท่าน84,000 มึง....อะ ลาออกไปเลย

นายกฯ ติดถกสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษแก้โควิด ขยับประชุม ครม.เป็น 15 เม.ย.เลื่อนประชุม ครม. เป็น 15 เม.ย. เหตุนายกฯ ติดภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ ถกรับมือแก้วิกฤติ โควิด -19 ผ่านเทเลคอนเฟอเรนซ์

นายกฯ อังกฤษ ออกจาก ICU แล้ว แพทย์ยังดูอาการใกล้ชิดบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ออกจากห้องไอซียูไปห้องผู้ป่วยธรรมดาแล้ว หลังนอนรักษาตัว 3 คืนเพราะป่วยโรคติดเชื้อ โควิด -19

เหยื่อโควิดสเปนทะลุ 15,000 ศพ นายกฯ ชี้ใกล้คุมการระบาดได้แล้วจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัส โควิด -19 ในสเปนเพิ่มจนเกิน 15,000 ศพแล้ว แต่นายกรัฐมนตรีมั่นใจ ใกล้ควบคุมการระบาดของไวรัสมรณะตัวนี้ได้แล้ว

ด่วน!! นายกฯ ออกแถลงการณ์เย็นนี้ รับมือสงกรานต์ด่วน!! นายกฯ เตรียมออกแถลงการณ์เย็นนี้ 18.00น. ชี้แจงภาพรวมการบังคับใช้กฎหมายด้วยตนเอง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์

คลังแจงข้อเสนอ 'แจกเงินเที่ยว' 10 ล้านคน ดึงคนไทยเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่แท้พ่อเลี้ยง ข่มขืน ด.ญ. ม.2 ลูกติดเมียจนท้อง อ้าง 'องค์เทพทำ' เป๊ก ผลิตโชคทวงบัลลังก์เจ้าพ่อเทรนด์ทวิตฯ เหมา 3 อันดับแรก ผลชันสูตรอิสระชี้ จอร์จ ฟลอยด์ ขาดอากาศตาย แย้งผลตรวจทางการ หมออู่ฮั่นผิวเปลี่ยนสีหลังติดโควิด เสียชีวิตแล้ว สู้กับโรคเกือบ 5 เดือน ภัยคุกคามเด็ก ระวังคนใกล้ตัว พ่อข่มขืนลูก เพราะชายเป็นใหญ่ สังคมวิบัติ ลิซ่า แบล็กพิงก์ ถูกอดีตผู้จัดการโกงเงิน 25 ล้านบาท วันนี้ของครูอารยา หลังเลิกซื้อหวยมา 3 ปี มีเงินเก็บสร้างบ้านกว่า 3 ล้าน (คลิป) ให้ออกราชการไว้ก่อน 'ส.ต.ท.' หลังถูกแจ้ง ทารุณกรรม 'เตี้ย มช.' จีนเศร้า-จวกรบ.ปิดเงียบ หมออู่ฮั่นป่วยหนัก ผิวเปลี่ยนสีหลังติดโควิด ลาโลก ขายออนไลน์กันพรึ่บ วอนอย่ากิน 'ปูไข่นอกกระดอง' ใน 1 ตัวออกลูกได้นับแสน