Kommuner vittnar om fler missbruksfall under pandemin - DN.SE

Söndrad privatekonomi, stjälpta rutiner och isolering – flera kommuner vittnar om ökande missbruk under coronakrisen.

2020-11-25 14:00:00

Söndrad privatekonomi, stjälpta rutiner och isolering – flera kommuner vittnar om ökande missbruk under coronakrisen.

Tidigt varnade experter för att missbruk kunde öka under pandemin. Nu syns fler fall av missbruk i flera kommuner – bland annat med orsak i coronakrisen.

Veckans utvalda artiklar som rör det nya coronaviruset.Nya coronaviruset kommer skickas till din mejlbox VARJE LÖRDAG.Skaffa nyhetsbrevHantera dina nyhetsbrevEtt flertal kommuner larmar om en ökad mängd missbruksärenden under pandemin. Andra lyfter oro för detsamma. Det framkommer i en rapport om coronaläget från länsstyrelserna.

Funktionshindrade Henrik får sparken – efter 26 år i kommunens tjänst Vändningen: Kommunen backar – Henrik får behålla jobbet Så blev ”covid-19” till ”korven 19” i SVT:s lokala nyheter

– Utifrån erfarenhet och samtal med de sökande så drar vi koppling direkt till pandemin. Det handlar bland annat om oro för ekonomin, hemarbete och isolering, berättar Petra Töyrä, enhetschef på individ- och familjeomsorgen i Kiruna kommun, för DN.

Här har antalet ansökningar om stöd och behandling för alkoholmissbruk vuxit med nästan 50 procent mellan 2019 och 2020.Petra Töyrä lyfter flera faktorersom har manat på utvecklingen. En sådan är de oregelbundna arbetstiderna som gruvnäringen för med sig, vilken är stor i kommunen. Personalen arbetar nämligen i skift. headtopics.com

– Det innebär bland annat att man har lediga veckor. När det sociala livet inte har kunnat flyta på som tidigare har man hänvisats mer till ensamhet i hemmet. Vi ser även att fler är oroliga för och kämpar med ekonomin till följd av varsel inom serviceyrkena och turismen. Det utgör också en riskfaktor.

Medan Kiruna i mångt och mycket sätter likhetstecken mellan pandemin och det högre antalet missbruksärenden är andra kommuner mer försiktiga. Att enbart pandemin och dess konsekvenser har orsakat den senaste tidens söktryck går inte helt att fastställa.

Dock tros det kunna förklara delar av utvecklingen.Det menar man bland annati Östersund, en av flera kommuner i Jämtland som enligt länsstyrelsernas rapport uppger ett ökat inflöde av missbruksärenden.– Fler människor jobbar hemifrån, blir arbetslösa eller permitterade. Tidigare rutiner försvinner och det är lättare att ta till alkohol, säger Mona Nilsson, tillförordnad enhetschef på Nexus i Östersund som erbjuder behandlingar inom öppenvård för beroende och missbruk.

I kommunen har antalet ärenden redan överstigit de för hela förra året. Bara fram till september i år hade 152 ansökningar och orosanmälningar inkommit, medan man i fjol mottog 144 stycken totalt.– En annan orsak kan vara att psykisk ohälsa ökar under pandemin. Det går hand i hand med missbruk. Många dövar eller lugnar sina känslor med alkohol eller andra droger, säger Mona Nilsson. headtopics.com

Så blev Danmark bäst i Norden på vaccineringar Hon misstänktes ha dödlig muskelsjukdom – var biverkningar av botox ANALYS: ”Vad fan ska vi göra med pengarna?”

Hon menar att coronakrisen innebär en förhöjd risk för återfall, eftersom det nu är svårare att komma ut i arbetslivet eller i sociala sammanhang efter avslutad behandling.Läs mer: Pandemin kan slå hårt mot den psykiska hälsan – mer stöd behövs

Än finns inga data påatt pandemiåret skulle ha ökat den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Under våren genomförde Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning en undersökning som visade att konsumtionen

under mars och april 2020 låg på samma nivå som motsvarande period 2019, enligt självskattade uppgifter från respondenterna.– Det kan tänkas att problematiken ökar i riskgrupper, snarare än i befolkningen som helhet. I tidigare studier då man har tittat på ekonomiska påfrestningar finns belägg för det, säger Anders Hammarberg.

Han är docent i klinisk beroendeforskning vid Karolinska institutet, och menar alltså att det kan ske förändringar i konsumtionsmönstret under coronakrisen. De som redan dricker mycket kan öka sin konsumtion, som en följd av exempelvis oro och arbetslöshet. Grupper som främst dricker i sociala sammanhang kan i stället minska sin konsumtion när dessa försvinner. headtopics.com

Hammarberg lägger till ytterligareenförklaring. Nu tillbringar hela familjer mer tid i hemmet, på grund av distansstudier och arbete hemifrån. Då blir konsekvenserna av alkoholproblematiken större – eftersom familjer exponeras för dem i vidare utsträckning.

– Själva konsumtionen är kanske inte högre, men exponeringen kan innebära att fler reagerar på problemet, uttrycker oro och upplever negativa konsekvenser, säger han.I jämtländska Bräcke kommun tycker man sig se just detta. Här har orosanmälningar och ansökningar gällande missbruk ökat med 80 procent – från 97 stycken 2019 till 175 stycken hittills i år. Siffrorna inkluderar både alkohol och narkotika, men det förstnämnda utgör den största delen. Framför allt har orosanmälningarna blivit fler.

Därför är Bernie-bilden den perfekta memen: ”Urtypen av en farbror” Intensivvårdsläkaren Lilians uppmaning: Ta vaccinet Coronasmittan minskar något men finns risk för ökning

– Hade jag fått frågan under våren hade jag sagt att ökningen inte berodde på pandemin, men nu tänker jag annorlunda. Risk- och missbruk har blivit mer synligt nu, eftersom fler är hemma och märker vad som händer, säger Anneli Valter, verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen, men poängterar att ökningen också beror på att personer med missbruksproblematik i större omfattning än tidigare har flyttat till eller blivit utplacerade i kommunen.

De utbredda konsekvenserna av ökadalkoholkonsumtion är ännu spekulativa, menar forskaren Anders Hammarberg. Men de kommuner som ser ökande missbruksproblematik kan märka negativa effekter.– Självklart kan det få stora konsekvenser om det är en ihållande trend. Våld i hemmet kan öka. På samhällsnivå kan det innebära kostnader, till exempel kopplat till hälso- och sjukvård och social omsorg. Hur det slår återstår att se, säger han.

Samtliga kommuner som DN har varit i kontakt med nämner viss ängslan för utvecklingen.– Oron är att alkoholmissbruket ska fortsätta öka. Vi vet av erfarenhet att alkohol ofta finns med i bilden bland annat när det gäller våld i nära relationer. Vi vet att barn far illa av vuxnas alkoholmissbruk. Vi vet att alkohol medför ökad risk för olyckor i trafiken och på arbetsplatserna. Alkoholen påverkar även den psykiska ohälsan, säger Petra Töyrä på Kiruna kommun.

Missbruksärenden i länenI länsstyrelsernassamlade lägesrapport från den 24 november framkommer att Västerbottens län märker ett ökat tryck på kommunala stödinsatser för missbruk. I Jämtlands län uppger hälften av kommunerna ett större inflöde av ärenden. Om orsaken tros vara pandemin framgår inte.

På andrahåll lyfter man en oro. Norrbottens län nämner att flera kommuner befarar ökad utsatthet för personer med missbruk. Hallands län nämner att det finns en oro för att ökad psykisk ohälsa under pandemin kan leda till ökat missbruk.

Ävensöderutfinns kommuner som upplever ett högre tryck. Till exempel har Älmhults kommun i Kronobergs län sett en ökning från 62 anmälningar och ansökningar fram till 31 oktober 2019 till 74 under samma period i år. ”Pandemin har lett till oro i många hushåll och drabbat många ekonomiskt. Det kan vara en orsak till ett ökat alkoholbruk,” säger Sara Stigsdotter Dahlberg, verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen, till DN.

Läs mer: Dagens Nyheter »

Anna Ardin: ”Jag förlåter gärna Julian Assange” | SvD

Anna Ardins vittnesmål mot Julian Assange vände upp och ned både på hennes och Wikileaksgrundarens liv. När domstolen nu lagt ner förundersökningarna ger Anna Ardin sin bild av skeendet i en ny bok.

Trofan det. Corona-wirren känns livsviktig för att stå ut. Kan lätt se hur den skenar iväg för många