تکذیب اظهارات علی دیواندری درباره تخفیف وام به دستغیب و احسان سخایی

Redirecting to full article in 5 second(s)...

مدیرعامل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت که مسئول وصول مطالبات این بانک است، اظهارات علی دیواندری دردادگاه مبنی بر اینکه دستغیب از بانک وام گرفته و آن را تسویه نکرده و همچنین بحث تخفیف را کذب محض و نادرست خواند.