هوای تهران برای تمامی گروه‌ها ناسالم شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

شاخص کیفیت هوای تهران از مرز ۱۵۰ عبور کرد و هوا برای تمامی گروه‌ها ناسالم شد.