بودجه سال آینده ایران چقدر بوی نفت می‌دهد؟

Redirecting to full article in 0 second(s)...

درایران، اخبار غیر رسمی حاکی است که درآمد نفت از لایحه بودجه جاری سال آینده حذف شده‌است.