آواهای کم‌شنیده از دیروز تا امروز • سپیده جندقی

Redirecting to full article in 0 second(s)...
صدای سپیده جندقی را در پادکست این هفته 'آواهای کم شنیده از دیروز تا امروز' بشنوید که قطعه 'ماه مطرب' از او را برایتان انتخاب کرده‌ایم. سپیده جندقی همراه با گروه 'همایون' در ماه نوامبر در برخی شهرهای آ