YouTube

05/06/1398 06:53:00 ب.ظ

این گزارش را شهروندخبرنگار ایران‌وایر از آبادان تهیه و ارسال کرده. او میگوید به تریاک اعتیاد داشتم. زمانی که مصرف کننده بودم گمان می‌کردم تعداد ما معتادان کم است. وقتی به جلسات ترک اعتیاد رفتم دیدم دو سوم بچه‌های شهرم اعتیاد دارند. اخبار_ایران خوزستان

ادامه مطلب:
ایران وایر »

ما متهمیم! | سینا رحیم‌پور

دیوار روزنامه‌نگاری خیلی کوتاه است؛ این مسئله روزنامه‌نگاری کشورهای در‌حال‌توسعه و به قولی پیرامونی است. در این کشورها، روزنامه‌نگار همواره متهم است مگر اینکه خلافش ثابت شود. کسانی که روزنامه‌نگاری را چه قبل و چه بعد از انقلاب تجربه کرده‌اند، به کوتاهی این دیوار باور دارند و تجربه زیسته‌شان می‌گوید که در بحران‌های سیاسی و اجتماعی، این روزنامه‌نگاران هستند که بیش از همه آسیب می‌بینند و هزینه می‌پردازند. زمینه‌های تاریخی این مواجهه هم به دوره مشروطه بازمی‌گردد. داستان ما از مشروطه و روزنامه‌نگارانی مانند شیخ ‌احمد روحی و میرزا ‌آقاخان کرمانی تا به امروز همین بوده است. ادامه مطلب >>

Loading news...
Failed to load news.