سویلو: کسی در مقابل ترکیه پایش را از گلیمش درازتر نکند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

- خبرگزاری آناتولی