پایانی معمولی برای زندگی غیرمعمول یک سیاستمدار

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رابرت موگابه رئیس جمهوری سابق زیمبابوه در زادگاهش به خاک سپرده شد، در روستایی دور افتاده