دادگاه کالیفرنیا بازداشت نامحدود کودکان مهاجر را متوقف کرد | DW | 28.09.2019

Redirecting to full article in 5 second(s)...

دادگاهی در کالیفرنیا طرح دولت ترامپ برای نامحدود کردن زمان بازداشت کودکان مهاجران غیرقانونی را متوقف کرد. این یک شکست قضائی برای دولت ترامپ محسوب می‌شود که می‌خواست مقرارت جدید را از ماه اکتبر اجرا کند.