تظاهرات ضد دولتی در مصر

Redirecting to full article in 0 second(s)...

معترضان مصری عصر جمعه در قاهره و شهرهای دیگر مصر به خیابان آمدند و علیه فساد دولت تظاهرات کردند.