اعتراض فعالان اقلیمی در هفته مد لندن

Redirecting to full article in 0 second(s)...

این هفته لندن میزبان نمایشی از آخرین مدهای لباس است، فعالان اقلیمی و حقوق حیوانات نگاه بسیاری از دوربین ها را ربودند تا توجه صنعت مد را به نقش این صنعت در تخریب محیط زیست جلب کنند.