مرگ دست کم پنج نفر در اثر توفان فوق استوایی دورین

Redirecting to full article in 5 second(s)...

درحالی که توفان شدید فوق استوایی دورین همچنان در باهاما ادامه دارد تاکنون مرگ پنج نفر تایید شده است. صلیب سرخ بین المللی تخمین زده نزدیک به ۱۳ هزار خانه ویران شده اند و یا آسیب جدی دیده اند.