فنلاند... بررسی تشكيل یک نیروی اروپایی برای محافظت از ناوبری در خلیج

Redirecting to full article in 5 second(s)...

به دنبال نشست وزرای خارجه كشورهای اروپایی در هلسنکی که درباره چگونگی حمایت از آزادی ناوبری در خلیج