امان‌الله؛ شاه بدفرجام نوگرا

Redirecting to full article in 5 second(s)...

افغانستان طی صد سال اخیر در میان کشور‌های منطقه، تاریخی پرتلاطم در جنگ با اشغال بیگانه، دولت‌سازی و جامعه‌سازی داشته است.