جمهوری اسلامی در مقابل عقد آریایی: مشروع نیست

Redirecting to full article in 5 second(s)...

علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق آنچه عقد آریایی نامیده را غیر قانونی و غیر شرعی نامیده و گفته دفاتری که این نوع عقد را جاری می کنند، غیرمجاز هستند.