نفتکش ایرانی در دریای سرخ دچار نقص فنی شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یک نفتکش ایرانی در دریای سرخ دچار نقص فنی شده است اما خدمه سالم هستند و تعمیرات برای رفع نقص در حال انجام است.