نقص فنی نفتکش ایرانی در دریای سرخ

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یکی از کشتی های شرکت ملی نفتکش ایران در دریای سرخ دچار نقص فنی شد.