دوچرخه‌ ساز سنگالی از دوچرخه‌های قراضه اثر هنری می‌سازد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

او از زمان بچگی قطعات دوچرخه را در اشکال هنری تجسم می‌ کرد.