معاون رئیس جمهوری: برقراری عدالت جنسیتی راهبرد اساسی دولت است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه بحث عدالت جنسیتی از مباحث راهبردی کشور است گفت: در ماده 101 برنامه ششم توسعه به لزوم برقراری عدالت جنسیتی و به شاخص های که برای ایجاد آن لازم است اشاره شده است.