دلجویی وزیر بهداشت ایران از بعضی افراد مذهبی بعد از آنکه گفت عزاداری زیاد می‌تواند باعث افسردگی در جامعه شود

Redirecting to full article in 0 second(s)...

اعتراض ها و فشار گروهی از افراد مذهبی در ایران پس از انتشار حرفهای وزیر بهداشت، باعث شد که او از آنها دلجویی کند.