صادقی به دادگاه احضار شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نماینده تهران از حضورش در دادگاه کیفری کارکنان دولت در روز شنبه خبر داد.