آذربایجان تعداد سربازانش را در افغانستان افزایش داد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان چهارشنبه 24 ژوئیه اعلام کرد که سربازان تازه‌ای جهت همکاری با ارتش افغان