این دغل دوستان که می بینی

Redirecting to full article in 5 second(s)...

تهران-ایرنا-یکی از عناصر نامطلوب فرهنگی در فرهنگ ایرانی، تملق و چاپلوسی است که به نظر می رسد امروز بیش از پیش از فضای درونی به فضای بیرونی کشیده شده و در شکلی آشکار نمود یافته است.