فردی که عکس ماکرون را در شمایل هیتلر نصب کرده بوده محاکمه شد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

دادستانی، میکل-آنژ فلوری را به به ارتکاب جرم توهین در فضای عمومی متهم و نقاضای ۱۰هزار یورو جزای نقدی برای این مرد شصت ساله کرده است.