تظاهرات در کرج در همبستگی با اعتراضات خوزستان | DW | 27.07.2021

Redirecting to full article in 5 second(s)...

تظاهرات همبستگی با اعتراضات خوزستان بعد از تبریز و تهران به کرج نیز گسترش یافت. 'از کرج تا خوزستان اتحاد اتحاد' و 'مرگ بر دیکتاتور از جمله شعارهایی بود که معترضان در تظاهرات کرج سر دادند.