توضیحات جهانگیری درباره قطعی آب و برق

Redirecting to full article in 0 second(s)...

معاون اول رییس جمهوری گفت: وزارت نیرو به همه اطمینان داد که به مراکز ضروری و مهم مثل بیمارستان‌ها تا این لحظه نه خاموشی داده و نه خاموشی خواهد داد.