طالبان دو روز پس از خروج نیروهای آمریکایی به پایگاه بگرام حمله کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

صدای آمریکا یک سازمان بین المللی خبری و رسانه ای است که از خاورمیانه تا شرق آسیا و اروپا را تحت پوشش قرار داده است.